Pastoriewoning verkocht

Bijna drie jaar na de beslissing van de gemeenteraad om de pastoriewoning van Landskouter te verkopen, werd ze in juni via Biddit online geveild. Het nieuws hernieuwde de discussies rond het gebruik van gemeentelijk patrimonium in ons dorp. De verkoop werd afgeklokt op €407.000.

In 2017 verraste het gemeentebestuur ons dorp met een onaangekondigde verkavelingsvergunning, waarbij de pastoriewoning en de pastorietuin werden gesplitst. Dat was een voorbereiding op de verkoop die in de meerjarenbegroting was ingeschreven. Op 12 september 2019 besliste de gemeenteraad formeel om de woning te verkopen. Er was toen commotie omdat Padre Renaat er nog woonde en we met zijn vertrek meteen ook onze pastoor kwijt waren.

artikel uit 2019 over de beslissing van de gemeenteraad om de pastoriewoning te verkopen
De pastorie werd verkocht voor €407.000

Discussies

Bij de verkavelingsvergunning van 2017 werd de pastoriewoning niet alleen gesplitst van de pastorietuin. De tuin zelf werd in 3 kavels gesplitst en er werden zelfs rooilijnen op de plannen getekend. Het gemeentebestuur had alle moeite om de inwoners te verzekeren dat de Franz Van de Veldetuin niet ging verdwijnen.

Hoewel de gemeente de opbrengst kan gebruiken, was niet iedereen overtuigd dat een verkoop van de pastoriewoning de beste optie was. Open VLD Plus stelde voor om het om te vormen tot een kinderopvang. Anderen dachten en denken aan een sociaal huis met meerdere functies.

Modaliteiten verkoop

In september 2020 besliste de gemeenteraad over de modaliteiten. Dat zou een openbare verkoop zonder hoger bod worden, georganiseerd door het kantoor van notaris Schaubroeck. Burgemeester Van Durme dacht dat de woning dat jaar nog zou verkocht worden. Maar de coronacrisis besliste er anders over.

In maart van dit jaar werd de draad opgepikt en besliste de gemeenteraad om de verkoop te organiseren via het online platform Biddit. De instelprijs was 331.304 €. Tussen zondag 5 juni om 15u en maandag 13 juni 15u kon u online bieden op de woning. Verdere informatie én het bieden kon via onderstaande link. Het kantoor van notaris Schaubroeck handelde de feitelijke verkoop af.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/213550

Kort filmpje op YouTube die de woning en huidig interieur voorstelt

Verkocht!

Uiteindelijk werd de woning verkocht voor €407.304. In het laatste half uur van het online bieden op Biddit waren er twee kopers die per €1.000 tegen elkaar opboden. Wie de verkoop uiteindelijk heeft binnengehaald is nog niet publiek geweten.

Share Button

“Doorgang voor iedereen!” om Baelegemscheweg te heropenen op 4 mei

Op 4 mei 2019 voert Werkgroep Trage Wegen Oosterzele opnieuw actie: “Doorgang voor iedereen!”.  De Werkgroep vraagt daarbij aan zijn gemeentebestuur om de Baelegemscheweg open te stellen. Deze weg werd enkele maanden geleden onterecht deels afgesloten. De politie ging reeds langs bij de betrokkene en de gemeente geeft hem tot eind mei tijd om de voetweg terug open te stellen.

Soortgelijke acties vinden plaats over heel Vlaanderen om te ijveren voor de opening van trage wegen bij lokale besturen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 19 en 20 oktober.

De Baelegemscheweg met nr. 296 is aangeduid met de gele pijl en vertrekt vanuit de Lange Munte. Deze trage weg is een zeer oude weg middenin een veel lager traject tussen Windeke en Balegem

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn niet meer toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.

Baelegemscheweg

De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil (her)openen, de Baelegemscheweg, is een perfect voorbeeld hiervan. Het is een zeer oude verbinding middenin een veel langer traject tussen Scheldewindeke en Balegem. Hij is een onderdeel van een langere wandelverbinding, nl. vanop Gaversesteenweg-Vagueweg-Morestraat-Baelegemscheweg-Turkenhoek-Spiegeldriesweg-Frankenbos tot Munckbos (>5 km). Sinds enkele maanden is dus een deel van deze verbinding onterecht afgesloten. 

Ons bestuur krijgt tijdens de ludieke actie op zaterdag 4 mei de opdracht om de weg te (her)openen.

Vertrek marktplein Scheldewindeke 14u

Concreet nodigt de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele buurtbewoners, betrokkenen en geïnteresseerden uit op het Marktplein van Scheldewindeke om 14u. Van daaruit zal via een wandeling van een 3-tal kilometer over trage wegen naar de geblokkeerde Baelgemscheweg gestapt worden.

Daar zullen enkele leden van de Werkgroep de historiek van het afsluiten en de reeds genomen maatregelen uit de doeken doen, met als doel de vraag voor heropening kracht bij te zetten. Ze zullen daarbij dan ook een oproep doen tot een 2e actie, met name op de Dag van de Trage Weg. Tijdens dat weekend van 19 en 20 oktober hoopt de Werkgroep, samen met het bestuur en nog veel meer aanwezigen deze “bevrijde” weg te herontdekken.

Ook in andere gemeenten komen in deze periode actiegroepen, verenigingen, organisaties en sympathisanten bijeen om een trage weg die niet toegankelijk is voor publiek, te heropenen. 

Gemeente stuurt politie en eist heropening tegen 31 mei

Schepen van openbare werken Christ Meuleman meldt ons dat de politie reeds langsging en verslag opstelde. Op basis daarvan werd de betrokkene schriftelijk aangemaand om uiterlijk eind mei de voetweg terug te heropenen en het naambord van de wegel terug te plaatsen. Bij niet-naleving dreigt het dossier overgemaakt te worden aan de vrederechter.

Share Button

Verzet tegen verkaveling pastorietuin

De plannen van het gemeentebestuur van Oosterzele om de pastorijwoning te verkopen en de daarbijhorende verkavelingsvergunning voor de pastorietuin doet veel stof opwaaien. Een overzicht.

Vorige maand berichtten we over de plannen van de gemeente om de pastorijworning te verkopen: landskouter.be/2017/05/gemeente-plant-verkoopt-pastorijwoning

Het begon toen midden april onverwacht een aanvraag tot verkavelingsvergunning verscheen tussen de pastorij en de tuin. Die moeten immers gesplitst worden om de woning te kunnen verkopen. In de vergunningsaanvraag staan ook concrete verkavelingsplannen voor twee bouwpercelen in de huidige openbare tuin waarvan de gemeente eigenaar is. Een derde perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Agatha.

Op onze facebookpagina waren de reacties ronduit negatief. Het feit dat dit gemeentebestuur geen plannen heeft om de tuin te verkopen, maar tegelijk niets kan garanderen voor de toekomst, boezemt de burgers geen vertrouwen in. Overbuur Ronny Verliefde roept de gemeente op om de daad bij het woord te voegen en de bouwgrond om te vormen tot groene zone. Zijn opmerking kreeg 10 likes. De partij Groen deelde het bericht en vraagt zich af “Wanneer zal dit bestuur de moed hebben om van een landelijke en groene gemeente een landelijke en groene gemeente te maken?”

Eddy Peeters vraagt zich op onze site af wat het nut is om de tuin te verkavelen als er toch geen concrete plannen zijn om dit te verwezenlijken. De vergunning vervalt immers als er binnen een aantal jaren geen minimum aantal percelen is vervreemd.

Filip Michiels, oppositieleider van Open VLD, vindt dat dit dossier moet kaderen in een breder plan over de toekomst van onze kerken. Een plan dat voorlopig ontbreekt. Maar tegen de verkavelingsvergunning is wellicht weinig te doen. De bezwaren worden ook binnen de uitvoerende macht (het schepencollege) verder behandeld.

Zicht op de pastorij en Sint-Agathakerk vanuit de Franz Van De Veldetuin

Open brief Cottenie en bezwaarschrift kerkfabriek

Ex-CD&V schepen Paul Cottenie was ook verrast door het initiatief van de gemeente en schreef een open brief aan alle gemeenteraadsleden. Daarin vraagt hij begrip voor de bewoner van de pastorij en stelt voor om niet te verkopen zolang Padre Renaat nog actief is in de parochie. Het tweede argument draait rond de pastorietuin waar Cottenie zelf de bezieler van was. Hij verwijst naar het open zicht op de Sint-Agathakerk, het beeld van Eskomopater Van De Velde, de lindeboom die 5 jaar geleden werd geplant als symbool voor de vriendschapsbanden met Oberkirch en het sociaal aspect van de tuin met petanquebaan.

De kerkfabriek van Sint-Agatha – eigenaar van een van de drie percelen in de pastorietuin – was niet geraadpleegd over het initiatief van de gemeente en had alle moeite om de plannen in te kijken. Na beraad binnen het bestuur heeft de kerkfabriek een bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de verkavelingsvergunning. Dat liep tot 18 mei. Het nam daarbij in grote lijnen dezelfde argumenten over als hierboven.

Burgemeester Van Durme heeft begrip voor de reacties. Een wijziging van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is mogelijk, maar kostelijk. En het risico blijft dat toekomstige besturen dat RUP opnieuw wijzigen.

Share Button

Gemeente plant verkoopt pastorijwoning

De gemeente Oosterzele is eigenaar van de pastorijwoning en had de verkoop ervan al een tijdje in de meerjarenplanning staan. Via een verkavelingsvergunning worden de woning en de tuin gesplitst. Wellicht volgt dit jaar nog een openbare verkoop.

Er waren gesprekken met Padre Renaat, burgemeester Van Durme en schepen van Financiën Martens. “Het is de bedoeling zo snel mogelijk de verkoop te organiseren, waarbij we de belangen van alle betrokkenen willen vrijwaren”, liet schepen Jan Martens vorig jaar weten. De woning zou dit jaar nog openbaar verkocht worden.

de pastorijwoning van Landskouter

de pastorijwoning van Landskouter

Verkavelingsvergunning om woning en tuin te scheiden

De aanvraag tot verkavelingsvergunning, die sinds 18 april tussen de pastorijwoning en de Franz Van De Veldetuin wordt aangekondigd, kadert in deze verkoop. Dat bevestigt ons burgemeester Van Durme: “De woning moet immers eerst gesplitst worden van de tuin vooraleer de verkoop kan doorgaan”.
De tuin was en blijft bouwgrond en zou met deze verkavelingsaanvraag in drie kavels gesplitst worden, waarvan één eigendom is van de kerkfabriek van Landskouter. De twee andere kavels zijn eigendom van de gemeente. Burgemeester Johan Van Durme en CD&V afdelingsvoorzitter Peter Willems hebben ons formeel bevestigd dat er binnen de huidige coalitie geen plannen zijn om de tuin/kavels te verkopen, ook niet voor de volgende zes jaar. De tuin blijft dus bestaan. Maar ze kunnen niet garanderen wat toekomstige coalities of politici zouden doen. Het feit dat de gemeente de bouwgronden op elk moment zou kunnen verkopen, maakt sommige burgers ongerust.
De Franz Van De Veldtuin werd 11 jaar geleden ingehuldigd. Het beeld van eskimopater Van De Velde werd toen verplaatst van naast het IJzeren Hekken tot in de pastorijtuin. Lees meer in onze landskouterse post van juni 2006.
Burgers die meer willen weten kunnen het verkavelingsplan inkijken op de gemeente en desgevallend een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 18 mei.
Share Button

Start inventarisatie derde projectgebied trage wegen

De Gemeente Oosterzele erkent en bevordert het brede maatschappelijke belang van trage wegen aangezien trage wegen op vele vlakken een belangrijke meerwaarde creëren: mobiliteit, verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid, … Oosterzele ziet dit als het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van haar beleidsvisie op trage wegen. Daarom werd begin 2013 de werkgroep Recreatief en A(ttra)ctief via de Trage Weg in het leven geroepen die werkt aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.

Drie projectgebieden

De gemeente werd ingedeeld in drie projectgebieden namelijk het noordelijk gedeelte bestaande uit Gijzenzele, Landskouter en Moortsele, het gebied ten oosten van de N42 en het deelgebied ten westen van de N42.

In een eerste fase voeren een aantal lokale vrijwillligers terreinbezoeken uit om een zicht te krijgen op de actuele toestand van de trage wegen. Deze gegevens worden verwerkt tot een evaluatiekaart die:

  • de eigenlijke inventaris is
  • alle theoretische bestaande trage wegen weergeeft
  • een onderscheid maakt tussen toegankelijke en niet-toegankelijke trage wegen

De tweede fase is een evaluatiefase. Daarbij wordt een publieke infoavond georganiseerd en gebeurt er een participatieve rondvraag. Zo gaat het bestuur samen met verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties, scholen en inwoners actief op zoek naar de be-
langrijkste kansen, knelpunten en oplossingen.

De samenvatting van alle evaluatiebundels leidt tot een adviesnota die per weg een overzicht geeft van welke maatregelen door de bevolking worden voorgesteld en wat het draagvlak is voor deze maatregel. Enkele voorbeelden: beter regulier onderhoud, herstel van de bed-
ding, terug toegankelijk maken van de weg, sluipverkeer vermijden, de verdwenen weg niet herstellen, … Een wenselijkheidskaart geeft een visuele voorstelling van de te nemen maatregelen per weg en de mate waarin hiervoor consensus bestaat.

Infoavond 13 maart projectgebied Balegem-Scheldewindeke

Momenteel zijn de eerste twee projectgebieden afgewerkt en er wordt nu gestart met de eerste fase – de inventarisatie van het derde en laatste projectgebied – namelijk het gebied gelegen ten westen van de N42, de grootste delen van Balegem en Scheldewindeke.

Hierover organiseren we een infoavond op maandag 13 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wie interesse heeft om mee te werken aan deze inventarisatie kan contact opnemen via ronny.meerpoel@Oosterzele.be – 09 363 99 35.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Jaarverslag  vrijwillgers Trage Wegen Oosterzele

Ook de vrijwilligersvereniging Trage Wegen Oosterzele heeft een stand van zaken opgemaakt, met terugblik op 2016.

Zij klagen over het uitblijven van realisaties in projectgebied 1 (Moortsele-Landskouter-Gijzenzele). Zo staat de Slangenwegel (tussen de Aalmoezenijestraat en de Stuivenberg) nog steeds op hun lijst van “knelpunten”. De vereniging stelt ook de sluiting van spoorwegovergangen (2 in Balegem, 2 in Moortsele waar er ook een fietsbrug komt) in het vooruitzicht.

U kan het volledig artikel nalezen via deze link: tragewegenoosterzele.be/nieuws-van-en-over-de-werkgroep/jaarverslag-2016-een-terugblik

Share Button

Gemeente wil snel gaan met trage wegen

Begin oktober stelde het gemeentebestuur samen met de vzw Trage Wegen de tussentijdse resultaten voor van de inventarisatie van de trage wegen in het noorden van het grondgebied Oosterzele. Het bestuur wil snel resultaat en wil lange procedures vermijden.

Er waren woensdagavond 2 oktober meer burgers komen opdagen dan verwacht in het Erfgoedhuis te Moortsele. Voor een 70-tal aanwezigen leidde schepen Christ Meuleman de avond in. Hij wees op de voordelen van trage wegen, van een veilige mobiliteit over de lokale economie tot het sportieve aspect. Meuleman wees op de parallellen tussen de evaluatiekaart die werd voorgesteld (een weergave van de huidige toestand op het terrein) en de schoolroutekaart die het bestuur vorig jaar publiceerde. De schepen wil ook niet stoppen aan de gemeentegrens en wil op termijn een “bovengemeentelijke knooppuntenkaart”. Hij ziet ook parallellen met zijn geesteskind, het lange-afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Daar werkt Meuleman al jaren in fasen en werkt hij af wat er reeds mogelijk is. Het gemeentebestuur wil voor de trage wegen eenzelfde pragmatische aanpak.

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis (foto gemeente)

Geijkt stappenplan

“Om dit alles te verwezenlijken wordt er gewerkt via een geijkt stappenplan. In eerste instantie delen we de gemeente op in sectoren waarbij alle trage wegen worden aangeduid op een werkkaart. Dit is de theoretische begintoestand. Vrijwilligers doen dan een terreinbezoek en vullen per weg een evaluatiefiche in gestoffeerd met fotomateriaal. De vzw Trage Wegen verwerkt al deze informatie en komt zo tot een evaluatiekaart van de actuele toestand. Welke wegen zijn er nog en welke paadjes zijn verdwenen, of niet meer volledig toegankelijk”, aldus Meuleman. Deze evaluatiekaart voor Gijzenzele-Landskouter-Moortsele kan u online raadplegen via deze link.

“De tweede stap is de participatie. Dit is de reden waarom we hier allen samen zijn. We willen immers onze bevolking o.a. via de verenigingen de kans geven om hun inbreng te doen en zo een breed draagvlak te creëren”, vervolgt de schepen. “Tot slot wil ik de vrijwilligers en gemeentelijke ambtenaren bedanken die op het terrein alle bestaande en verdwenen weggetjes zijn gaan zoeken. Hun veldwerk heeft ervoor gezorgd dat we nu een kaart kunnen voorleggen met de actuele toestand”, sloot Meuleman af.

In het stappenplan van de vzw Trage Wegen werd de evaluatiekaart voorgesteld en is de rondvraag gestart

Het stappenplan van de vzw Trage Wegen: op 2 oktober werd de evaluatiekaart voorgesteld en is de rondvraag gestart

Vervolgens stelde Pieter Brusselman van de vzw Trage Wegen (vzw die het gemeentebestuur professioneel begeleidt in deze procedure) het stappenplan voor. Hij wees ook op mogelijke oplossingen voor probleemsituaties.

Wandeling Landskouter op zaterdag 19 oktober

Aanwezigen konden een evaluatiebundel meenemen – een bevraging aan de organisaties en burgers over deze evaluatiekaart die de fase van de rondvraag opstart. Die bundels moeten voor 17 november binnengebracht worden bij ambtenaar Ronny Meerpoel van de dienst Woon- en leefomgeving – cel Milieu. De bundel kan ook gedownload worden via tragewegen.be/oosterzele en zal ook op de Dag van de Trage Weg beschikbaar zijn: op zaterdag 19 oktober wordt er een wandeling georganiseerd in Landskouter – start om 13u30 aan de kerk.

Een deel van de aanwezigen had de hoop dat deze aanpak een aantal dossiers zou kunnen deblokkeren, maar het gemeentebestuur temperde onmiddellijk de verwachtingen. “We willen procedures vermijden”, zei Christ Meuleman. “We moeten praten met de mensen, hen proberen te overreden”. Burgemeester Johan Van Durme bevestigde: “We mogen niet te veel hooi op onze vork nemen, realistisch blijven en stap voor stap tewerk gaan. We mogen de mensen niet tegen elkaar opzetten”.

Het bestuur wenst in deze legislatuur heel Oosterzele af te werken. Met de eerste zone noord (Gijzenzele-Landskouter-Moortsele) zijn ze nu halverwege, bij de evaluatiekaart. Eind 2014 moeten er resultaten zijn. Ook voor de andere zones voorzien ze elk twee jaar.

De gemeentelijke werkgroep zal op basis van de rondvraag het dossier na 17 november verder uitwerken samen met de gemeentelijke adviesraden om zo een adviesnota en wenselijkheidskaart voor te stellen aan het schepencollege. Dat wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Share Button

Welkom Smeyersveld!

Op zaterdag 28 september organiseerden de inwoners van de nieuwe verkaveling Smeyersveld een barbecue om mekaar beter te leren kennen. Daarbij werd de straat ook feestelijk ingehuldigd. Welkom in Landskouter!

De inwoners van het Smeyersveld bij de officieuze opening van hun straat

De inwoners van het Smeyersveld bij de officieuze opening van hun straat

Op de plaats waar vroeger 5.000 m² serres stonden in het hart van Landskouter staan nu 13 nieuwe woningen. Twee daarvan zijn huurwoningen. Sommige van de nieuwe inwoners hebben hun intrek al genomen, sommigen moeten nog officieel verhuizen, anderen wachten nog op de oplevering van hun woning eind dit jaar. De nieuwe eigenaars waren allen present op de barbecue zaterdagavond, samen met verkavelaars Luc en Marleen De Wilde-De Zutter. Na de nieuwe sociale woningen op de Rooberg (tussen het IJzeren Hekken en de school) is het de tweede groep nieuwe woningen en inwoners die ons dorp dit jaar mag verwelkomen.

Veel van de nieuwe Landskouternaars komen uit de streek. We noteerden twee maal Gentbrugge en Moortsele, Melle, Bottelare, Schelderode en Merelbeke. De verste verplaatsing is van Zulte en Liedekerke. Twee hoeven niet ver te verhuizen want zijn reeds Landskouternaars.

Lint knippen

De 30-tal aanwezigen hadden eigen barbecue, tafels, stoelen, glazen en bestek meegenomen naar de tent die was opgezet aan het doodlopend stuk van de nieuwe straat Smeyersveld. Jasmien Reunes – afkomstig van Merelbeke – had haar nieuwe buren ook gevraagd om een schaar mee te brengen. Ze had hen niet gezegd waarvoor die nodig zou zijn. Toen iedereen aanwezig was, trok men naar het begin van de straat om een lint door te knippen. Hiermee werd het Smeyersveld officieus ingehuldigd.

de inwoners knippen het lint door van het Smeyersveld

de inwoners knippen het lint door van het Smeyersveld

Luc De Wilde bevestigt dat het enkel om een officieuze inhuldiging gaat . “Binnen enkele weken kunnen de voetpaden aangelegd worden Dat kan pas gebeuren als alle aansluitingswerken van de huizen voltooid zijn. Nadat de voetpaden zijn aangelegd kan de gemeente de straat overnemen”, aldus Luc. Zolang die overdracht niet rond is, blijft hij eigenaar en dus verantwoordelijk voor wat er in de straat gebeurt. Daarom heeft hij ook een bord moeten plaatsen die enkel de inwoners toegang geeft tot de nieuwe straat.

Share Button

Oosterzele kan zelf stedenbouwkundige vergunningen afleveren

Oosterzele kan vanaf 1 september 2013 zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Daarmee is Oosterzele nu ook ontvoogd. Oosterzele voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) om dat te kunnen doen:

  • het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • het opmaken van een vergunningenregister
  • het opmaken van een plannenregister
  • het opmaken van een register van de onbebouwde percelen
  • het aanstellen van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Voor het vergunningenregister moest voor elk bebouwd perceel nagegaan worden welke stedenbouwkundige vergunningen sinds 1962 verleend zijn. Oosterzele slaagde erin om deze omvangrijke taak te volbrengen. De gemeente leverde een niet te onderschatten prestatie, zowel naar inspanning als naar waarde en gevolgen.

Geen advies Vlaamse gewest

Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning (vroeger ‘bouwvergunning’ genoemd) en verkavelingsvergunning die vanaf 1 september 2013 ingediend worden in Oosterzele, de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap RWO Vlaanderen, Ruimtelijke ordening. Daardoor kan de gemeente nu zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Positieve gevolgen voor de inwoners

De nieuwe procedure heeft ook positieve gevolgen voor de bouwlustigen en verkavelaars van gronden in Oosterzele. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, die nu in bepaalde gevallen verder ingekort wordt; indien dat niet gebeurt, is de vergunning ‘stilzwijgend’ geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt.

Infovergadering

De Gemeente organiseerde op 29 augustus samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een infovergadering voor de leden van de gemeenteraad, college, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), notarissen en architecten. Ze kregen toelichting bij wat de ontvoogding voor Oosterzele betekent, welke de procedures zijn …

Share Button

Opening IJzeren Hekken

Op zaterdag 29 september, een week later dan oorspronkelijk gepland, werd het gemeenschapscentrum IJzeren Hekken officieel geopend. De oude jongensschool die de naam draagt van het ijzeren hekken (die de koer afsloot van de openbare weg), werd volledig verbouwd. Er werd een tweede zaal aangebouwd die in het originele gebouw overloopt en volledig transparant is met haar glazen wanden. Door een verschuifbare wand kunnen beide zalen afzonderlijk gebruikt worden. Tussenin staat een toog. Aan de straatkant is er nog een sanitair blok en een keukentje. Het geheel werd ontworpen door architect Lateur uit Scheldewindeke.

het nieuwe gemeenschapscentrum van Landskouter dat de naam draagt van het herstelde “IJzeren Hekken”

Bij de opening werden de aanwezigen toegesproken door achtereenvolgens schepen van openbare werken Christ Meuleman, schepen van cultuur en voorzitter van het AGB De Kluize Marleen Verdonck en burgemeester Johan Van Durme. Meuleman wees erop dat ook Landskouter nu haar gemeenschapscentrum heeft. Er werd bij het ontwerp naar de inwoners geluisterd. Schepen Verdonck wees op het belang van sociaal contact onder de kerktoren. Burgemeester Van Durme somde ook de andere verwezenlijkingen in Landskouter op, zoals het openstellen van de pastorietuin en het afbreken van de garage aan de pastorij, die ons romaans kerkje tot zijn recht brengt.

opening IJzeren Hekken: aanwezigen luisteren naar schepen van openbare werken Christ Meuleman

Het GC IJzeren Hekken wordt verhuurd via het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) De Kluize. Op de website gcdekluize.be vindt u het reservatieformulier terug. De zaal wordt er als volgt in detail omschreven:

  • Polyvalente zaal met bar, opwarmkeuken, stoelen en tafels (13 tafels / 52 stoelen max.)
  • Vergaderzaal (11 tafels / 44 stoelen max.)

De prijzen kan u raadplegen in het gebruiksreglement en worden bepaald per dagdeel (’s ochtends, ’s namiddags, ’s avonds en ’s nachts) en per type gebruiker (van Oosterzeelse vereniging tot commerciële instelling). Het huren van de vergaderzaal van 18u tot middernacht door een erkende Oosterzeelse vereniging kost €20. De huur van de polyvalente zaal voor een activiteit met publiek door een commerciële instelling loopt al op tot €250.

Hieronder een sfeerbeeld van de opening:

Share Button

Werven in Landskouter

Vlak naast het in opbouw zijnde gemeenschapscentrum IJzeren Hekken op de Rooberg, is de huisvestingmaatschappij Merelbeekse Sociale Woningen begonnen met de bouw van zes sociale woningen. Dat maakt dat het in de omgeving van het schooltje nu extra druk is. De aannemers van het IJzeren Hekken en van de sociale woningen werken nu rug aan rug en hebben weinig extra ruimte om te manoeuvreren.

In de nieuwe verkaveling ’t Smeyersveld in het dorp langs de Lembergestraat — waar vroeger de serres van tuinbedrijf De Wilde stonden — is men intussen ook begonnen met de bouw van woningen. De woning dichtst bij de kerk is al halfweg in de ruwbouw. Op een ander perceel dat langs de spoorweg ligt heeft men onlangs de fundering gegoten. De werken aan andere percelen zullen binnenkort beginnen.

de voorlopige 'skyline' van Landskouter wijst op de vele bouwactiviteiten in ons dorp

Van een andere nieuwbouw die net buiten de verkaveling ligt (stuk Lembergestraat dat naast restaurant Agathea achter het Smeyersveld loopt) is de ruwbouw bijna af.

Share Button