Start inventarisatie derde projectgebied trage wegen

De Gemeente Oosterzele erkent en bevordert het brede maatschappelijke belang van trage wegen aangezien trage wegen op vele vlakken een belangrijke meerwaarde creëren: mobiliteit, verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid, … Oosterzele ziet dit als het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van haar beleidsvisie op trage wegen. Daarom werd begin 2013 de werkgroep Recreatief en A(ttra)ctief via de Trage Weg in het leven geroepen die werkt aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.

Drie projectgebieden

De gemeente werd ingedeeld in drie projectgebieden namelijk het noordelijk gedeelte bestaande uit Gijzenzele, Landskouter en Moortsele, het gebied ten oosten van de N42 en het deelgebied ten westen van de N42.

In een eerste fase voeren een aantal lokale vrijwillligers terreinbezoeken uit om een zicht te krijgen op de actuele toestand van de trage wegen. Deze gegevens worden verwerkt tot een evaluatiekaart die:

  • de eigenlijke inventaris is
  • alle theoretische bestaande trage wegen weergeeft
  • een onderscheid maakt tussen toegankelijke en niet-toegankelijke trage wegen

De tweede fase is een evaluatiefase. Daarbij wordt een publieke infoavond georganiseerd en gebeurt er een participatieve rondvraag. Zo gaat het bestuur samen met verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties, scholen en inwoners actief op zoek naar de be-
langrijkste kansen, knelpunten en oplossingen.

De samenvatting van alle evaluatiebundels leidt tot een adviesnota die per weg een overzicht geeft van welke maatregelen door de bevolking worden voorgesteld en wat het draagvlak is voor deze maatregel. Enkele voorbeelden: beter regulier onderhoud, herstel van de bed-
ding, terug toegankelijk maken van de weg, sluipverkeer vermijden, de verdwenen weg niet herstellen, … Een wenselijkheidskaart geeft een visuele voorstelling van de te nemen maatregelen per weg en de mate waarin hiervoor consensus bestaat.

Infoavond 13 maart projectgebied Balegem-Scheldewindeke

Momenteel zijn de eerste twee projectgebieden afgewerkt en er wordt nu gestart met de eerste fase – de inventarisatie van het derde en laatste projectgebied – namelijk het gebied gelegen ten westen van de N42, de grootste delen van Balegem en Scheldewindeke.

Hierover organiseren we een infoavond op maandag 13 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wie interesse heeft om mee te werken aan deze inventarisatie kan contact opnemen via ronny.meerpoel@Oosterzele.be – 09 363 99 35.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Jaarverslag  vrijwillgers Trage Wegen Oosterzele

Ook de vrijwilligersvereniging Trage Wegen Oosterzele heeft een stand van zaken opgemaakt, met terugblik op 2016.

Zij klagen over het uitblijven van realisaties in projectgebied 1 (Moortsele-Landskouter-Gijzenzele). Zo staat de Slangenwegel (tussen de Aalmoezenijestraat en de Stuivenberg) nog steeds op hun lijst van “knelpunten”. De vereniging stelt ook de sluiting van spoorwegovergangen (2 in Balegem, 2 in Moortsele waar er ook een fietsbrug komt) in het vooruitzicht.

U kan het volledig artikel nalezen via deze link: tragewegenoosterzele.be/nieuws-van-en-over-de-werkgroep/jaarverslag-2016-een-terugblik

Share Button

Trage wegen wandeling in Landskouter

Op zondag 17 juni organiseerde de werkgroep Trage Wegen Oosterzele haar tweede wandeling. Na Balegem in oktober 2012 was het de beurt aan Landskouter. Zo’n 150 wandelaars verzamelden op het Pater Franz Van De Veldepleintje voor een tocht van 4,5 km doorheen ons dorp.

Bart De Rijcke, een van de drie Landskouterse leden van de werkgroep, zorgde voor toelichting tijdens de wandeling. De andere leden uit Landskouter zijn Diederik Janssens en Frank Vandaele. De tocht ging via de Bakkerstraat en de Rottierslos (wegel rechtover de Schildershoek) naar de Hoek ter Hulst. Iets voorbij de bunker werd halt gehouden om een eerste probleem toe te lichten. Er is immers nog een officieel pad dat verder door de velden loopt richting Boonakker. Maar dat pad is verdwenen in groter geworden landbouwpercelen. Een oplossing zou zijn om het pad te hertekenen langs huidige perceelsgrenzen.

net bij de smalle doortocht langs de Rottierslos kruist de trage wegen wandeling een andere wandeltocht, georganiseerd door Pasar

Via de Hoek ter Hulst gaat de wandeling naar de Boonakker. Bart De Rijcke wijst op de tegenstrijdige belangen tussen gemeenschap (wandelen, natuur, veilig verplaatsen via trage wegen) en individu (recht op privacy, stilte). De Bunkerroute wordt meermaals aangehaald als voorbeeld waar het gemeentebestuur er in geslaagd is meerdere deelgemeenten te verbinden met een trage weg. De doorgang van de Bunkerroute op de Betsberg wordt wel bemoeilijkt door het verzet van een aanpalende eigenaar, wat aangeeft dat ook het gemeentebestuur in deze aangelegenheden haar limieten kent.

De groep steekt de Rooberg over richting Stuivenberg, maar slaat halverwege het veld linksaf. Via een boomkwekerij komt de wandeling uit op de Stuivenberg. Er wordt even halt gehouden aan de Kerkwegel die de straat verbindt met de Rooberg. Omdat een van de aangelanden het pad heeft afgesloten is de het niet toegankelijk. De Kerkwegel is het tweede probleem in Landskouter. Het derde probleem ligt vlakbij. Er wordt rechtsomkeer gemaakt, terug de Stuivenberg op tot aan de Slangenwegel. Die loopt normaal gezien tot in de Aalmoezenijestraat maar is omgetoverd tot een privé-oprit. Deze zaak kent een lange geschiedenis, wat ook blijkt een een artikel van het Nieuwsblad uit 1993.

Bart De Rijcke geeft toelichting aan de wandelaars tijdens de tocht van 4,5 kilometer

Vanuit de Stuivenberg wordt de Bunkerroute gevolgd tot aan de Geraardsbergsesteenweg. De wandeling slaat af richting Aelmoeseneiebos en moet zich via een afgesloten paardenweide een doortocht zoeken naar het voetbalterrein van SK Landskouter en zo naar de Aalmoezenijestraat. De Wettinkwegel is smal maar betegeld en brengt je terug naar de Stuivenberg. De wandeling is rond als de groep terug aankomt op het plein van vertrek. Daar kunnen de deelnemers een verfrissing krijgen. Als de ijsboer langskomt, moet hij er een half uur halt houden om iedereen te bedienen.

In het blauw het traject van de wandeling van 4,5 km. De drie voornaamste pijnpunten zijn aangeduid in het rood.

Hoewel de werkgroep apolitiek is, krijgt ze in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen wel een politieke dimensie. Het enige gemeenteraadslid dat meestapte is Barbara Redant, huidig gemeenteraadslid voor Groen en drijvende kracht achter de oprichting van de werkgroep. Bart De Rijcke, die het woord voerde tijdens de wandeling, zal kandidaat zijn op de Groen lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Hij stond in 2006 ook al op de lijst.

Aan de andere kant vinden we het huidig CD&V bestuur, dat in de voorbije legislatuur weinig of geen initiatieven genomen heeft om trage wegen te herkennen en te beschermen (de Bunkerroute werd gerealiseerd in 2005 aan het einde van de vorige legislatuur). Dit staat in contrast met naburige gemeenten waar met zichtbaar succes gewerkt is rond trage wegen.

Share Button