SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

Open Vld, sp.a en een aantal onafhankelijken binnen SVVO Oosterzele hebben beslist om, na een jarenlange samenwerking, voortaan  afzonderlijk verder te gaan als Open Vld plus en sp.a.

Het kartel SVVO, Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele, werd in 2000 opgericht als een bundeling van progressieve krachten in Oosterzele. Het streven naar pluralisme lag aan de basis van de overeenkomst die Open Vld, sp.a en een aantal onafhankelijken in het verleden aangingen. Met respect voor eenieders identiteit stond dit kartel voor een volwaardig alternatief voor het gevoerde beleid. Met eenzelfde respect voor elkaars accenten beslissen de partners nu een meer eigen koers te varen.

SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

Meer duidelijkheid

Guy De Smet (voorzitter Open Vld Oosterzele): “Uit een interne evaluatie van de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat heel wat kiezers – voornamelijk nieuwe inwoners – niet weten wie deel uitmaakt van dit SVVO-verhaal. Daarom werd deze beslissing in alle goeie verstandhouding genomen.”

Magalie Schotte (voorzitter sp.a Oosterzele): “Mensen willen duidelijk weten waarvoor ze kiezen. Voor één keer geloven we dat de delen sterker zijn dan de som. Als sp.a Oosterzele willen wij links opnieuw op de kaart zetten in Oosterzele.”

“Dit is bovendien geen alleenstaand geval. Eveneens in Oosterzele stapten CD&V en N-VA gezamenlijk  naar de kiezer, maar momenteel zetelen ze ook als afzonderlijke fracties,” aldus uittredend SVVO-voorzitter Jan Bogaert.

Aparte fractie

Deze wijziging zorgt er voor dat de verschillende kartelpartners individueel meer hun eigen accenten kunnen leggen. Marjolein De Spiegeleire, die momenteel als sp.a’er voor SVVO in de gemeenteraad zetelde, zal vanaf de gemeenteraad van mei voor sp.a in een aparte fractie zetelen. Alle overige raadsleden binnen de gemeenteraadsfractie (Filip Michiels, Carine Schamp, Pascal Fermon, Luc Verbanck, Guy De Smet en Ruben De Gusseme) én binnen de OCMW-fractie (Els François, Geert Van Grembergen en Lieven De Corte) zijn voortaan Open Vld plus’ers.

Persoonlijke tegenstellingen overstijgen

De Oosterzeelse politiek is in het verleden soms verzand in een welles – nietes spelletje van meerderheid tegenover oppositie. Open Vld plus en sp.a willen nog steeds kritische en constructieve oppositie voeren en een beleid verdedigen  dat de Oosterzelenaren verdienen.

Open Vld plus en sp.a willen met deze beslissing  een signaal geven. Het wordt hoog tijd dat de Oosterzeelse politiek de persoonlijke tegenstellingen overstijgt. Het spelen van de man in plaats van de bal hoort niet thuis in het gemeentehuis. Dergelijke ‘politique politicienne’ is niet in het belang van de Oosterzelenaren.

Marjolein De Spiegeleire (onafhankelijk gemeenteraadslid,  sp.a): “Een sterk en progressief gemeentebeleid dat het welzijn van alle inwoners nastreeft. Daar willen wij voluit aan meewerken, met de collega’s van de meerderheid én de oppositie.”

Filip Michiels (fractieleider Open Vld plus): “We zijn als beide partners in dit verhaal van mening dat een constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen de oppositie zal versterken. Meteen wil ik ook meegeven dat we uitvoering zullen geven aan de speerpunten van het jongste verkiezingsprogramma. We laten onze kiezers alvast niet in de steek. Al zullen de accenten van ons, Open Vld plus, natuurlijk soms verschillen van die van sp.a.”

Share Button

Nieuwe CD&V voorzitter brengt geen dooi in relatie met oppositie

De CD&V afdeling Oosterzele heeft een nieuwe voorzitter gekozen bij de aanvang van de nieuwe legislatuur. Etienne De Winne wordt opgevolgd door Cedric Blanpain, een 32-jarige Moortselenaar, directeur van een vrijetijds- en vormingsorganisatie en licentiaat in de handelswetenschappen. Meer info in de “Oosterzeelse krant” van januari/februari 2013 (bladzijde 3), het informatieblad van de CD&V, afdeling Oosterzele.

In zijn eerste persmededeling (12 maart) kijkt de nieuwe voorzitter en zijn partij tevreden en dankbaar terug naar de voorbije winter. “De sneeuw- en ijsproblemen werden naar traditie kordaat aangepakt. Tientallen mensen vertelden me hoe sterk het opviel dat de wegen in Oosterzele goed werden bestrooid en sneeuw- en ijsvrij werden gemaakt. Het contrast met omliggende gemeenten was opmerkelijk”, aldus Blanpain.

de nieuwe afdelingsvoorzitter van de CD&V Oosterzele, Cedric Blanpain

de nieuwe afdelingsvoorzitter van de CD&V Oosterzele, Cedric Blanpain (eigen foto)

Hij is ook vol lof over de aanpak van de valwind van 5 februari door het gemeentebestuur. “De naweeën van het natuurgeweld zullen nog een hele tijd nazinderen, maar de snelheid en de menselijke wijze waarop alle getroffenen door de gemeente werden geholpen, was hartverwarmend”, zegt de nieuwe CD&V voorzitter. “De dienstverlening zoals georganiseerd op het gemeentehuis, in de bib, in de sporthal, in de muziekschool was voorbeeldig. Hiervoor verdient het gemeentebestuur een grote pluim!”

Tenslotte verwijst de Moortselenaar nog naar andere fronten waar de gemeente goed scoort: selectieve afvalophaling, de efficiënte werking van het OCMW en het nieuwe gemeenschapscentrum, waarbij hij de parkeerproblematiek rond De Kluize relativeert.

Uitval naar SVVO

Blanpain haalt in diezelfde persmededeling ook uit naar de SVVO. Ondanks al dat positief beleid “blijft die gefrustreerde oppositie maar zeuren”, schrijft hij. De voorzitter gaat verder: “De SVVO verloor 30% van haar kiezers en valt terug van 10 op 7 zetels. Een erg pijnlijk verdict dat duidelijk aangeeft wat de kiezer over hen denkt. Elke normale partij zou uit zo’n afstraffing lering trekken, maar niet de SVVO. Na de zeer zware ‘klopping’ in oktober 2012 gaan ze – alsof er nooit verkiezingen zijn geweest en in de stijl die hen eigen is – over tot de orde van de dag:

  • Ze willen meer postjes in intercommunales,
  • ze willen van de gemeenteraad een rondreizend circus maken,
  • ze stellen voor om eretitels uit te reiken aan raadsleden daar waar ze daarover in het verleden nooit een woord repten, enz.

Kortom, bij ontstentenis aan ernstige beleidspunten kiest SVVO voor onbeduidende zaken, voor wat rommelen in de marge.”

Blanpain besluit: “De SVVO is zwaar ziek. Haar kopmannen lopen over van rancune, van bitterheid! Geen twee stenen kunnen ze nog op mekaar leggen. Hun Burgerkrant ademt hatelijkheid uit. Zielig, erg zielig!”

Reactie Filip Michiels

In een reactie weerlegt Filip Michiels, namens het SVVO bestuur, de kritiek. “Vooreerst valt het op dat CD&V nogal een selectieve lezer is van onze Burgerkrant [klik hier voor de editie van maart 2013]. SVVO gaf de gemeentelijke diensten een dikke pluim voor de aanpak van het dossier rond de windhoos én voor het sneeuwruimen de voorbije winter in Oosterzele. Positieve zaken leest men echter over.”

De SVVO is volgens Michiels niet uit op meer postjes. “De klacht die de gemeenschappelijke oppositie (SVVO en Groen) indiende bij de gouverneur heeft betrekking op mandaten die enkel kunnen voorbehouden worden aan oppositieraadsleden.”

De CD&V kritiek op het voorstel om de gemeenteraad dichter bij de burger te organiseren vindt Michiels voorbarig, omdat de details van het voorstel toen nog niet gekend waren. “Maar het is een voorstel van SVVO, dus catalogeert de meerderheid dit onmiddellijk als onbeduidend. Wij noteren dat CD&V beleid ver van de burger wil houden”, aldus de oppositieleider.

Michiels wil zich niet de les laten spellen. “In plaats van zich te focussen op onze werking, zou men beter inhoudelijk werk leveren en de beleidsnota en het bestuursakkoord afronden en presenteren. We zijn 5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen, waar 1 kartellijst (CD&V/N-VA) een absolute meerderheid haalde. Maar Oosterzele heeft nog steeds geen beleidsnota”, besluit de SVVO fractieleider.

Verzuurde relatie

De SVVO erkent het goede werk van het gemeentebestuur tijdens de winterprikken en in reactie op de windhoos. De CD&V / N-VA meerderheid steunt het idee van de oppositie om gemeenteraadsleden die niet meer zetelen de titel “ereraadslid” te geven. “Het vrijwillige — of toch matig betaalde — engagement dat gemeenteraadsleden jarenlang aan de dag leggen verdient dat”, zegt Jan Martens hierover. “Het zorgt er ook voor dat onze gemeentelijke democratie blijft werken. Onze meerderheid wil dit echter niet op een drafje regelen en zal een werkwijze opstellen die er voor zorgt dat niemand vergeten wordt”, aldus de N-VA schepen.

Toch zijn de momenten dat meerderheid en oppositie mekaar vinden zeldzaam. De relatie is er niet op vooruit gegaan sinds de laatste verkiezingen, zeker niet tussen de CD&V en de SVVO. Er vallen soms harde woorden en venijnige beschuldigingen.

De partij Groen, die in deze legislatuur in de oppositie veel samenwerkt met de SVVO, voelde zich niet aangesproken door de uitval van de nieuwe CD&V voorzitter en wenste niet te reageren.

Share Button

Oppositie wil gemeenteraadszittingen dichter bij burger – ook in Landskouter?

De verenigde Oosterzeelse oppositie lanceert voorstellen om de gemeenteraadszittingen meer openbaar te maken. Volgens SVVO en Groen moeten raadszittingen te volgen zijn voor alle inwoners. Een idee is om raadszittingen te organiseren in de gemeenschapscentra van de gemeente, onder andere het IJzeren Hekken in Landskouter.

De raadzaal van het Oosterzeels gemeentehuis, is o.m. wegens de ligging op de eerste verdieping, moeilijk toegankelijk voor minder mobiele personen. SVVO en Groen zijn er van overtuigd dat de hele gemeenteraad nastreeft om zo veel mogelijk inwoners bij het Oosterzeels beleid te betrekken. Daarom willen de 2 oppositiefracties dat de raadzittingen door in principe alle inwoners gevolgd kunnen worden. De 2 partijen doen daarom gezamenlijk een aantal voorstellen om dit te realiseren, zodat open bestuur geen dode letter wordt.

binnenkort gemeenteraadszittingen in het IJzeren Hekken?

gemeenteraadszittingen in het IJzeren Hekken – wellicht blijft het bij een voorstel van de oppositie

“Omwille van de moeilijk toegankelijke raadszaal, willen we uitkijken naar één of meerdere nieuwe locaties die wel toegankelijk zijn, ook voor personen met een beperking,” geeft SVVO-raadslid Filip Michiels aan. “Bovendien willen we ook onderzoeken of de raadszittingen telkens afwisselend in een andere deelgemeente kunnen worden georganiseerd, zoals dit momenteel – op intergemeentelijk vlak – ook reeds gebeurt bij de politieraadszittingen. De gemeente heeft met o.a. recente gemeenschapscentra als “GC De Kluize” op de grens tussen Scheldewindeke en Oosterzele, “GC Ijzeren Hekken” in Landskouter en “GC De Ganck” in Moortsele al verschillende locaties die wél vlot toegankelijk zijn. En die moeten in overweging worden genomen,” aldus de SVVO’er.

Barbara Redant van Groen geeft ook aan dat er nog andere problemen zijn in de huidige raadzaal: “De debatten in de gemeenteraad zijn moeilijk te volgen, o.a. wegens de niet optimale opstelling van de raadstafel. Verschillende raadsleden die met elkaar in debat gaan, kunnen elkaar niet altijd zien én horen. Maar ook voor het publiek zijn de debatten niet te volgen, omdat de oppositie met de rug naar het publiek zit, waardoor in een discussie enkel het standpunt van het schepencollege verstaanbaar is. De onverstaanbare debatten houden dan ook meestal het publiek weg, zo horen wij,” aldus Redant.

SVVO en Groen doen op de gemeenteraad van 13 maart nu het voorstel om een gemengde werkgroep op te richten met ambtenaren en politici om een proefproject op poten te zetten in de zoektocht naar de ideale locatie(s) voor gemeenteraadzittingen. Na afloop van die proefperiode (waarbij de verschillende locaties worden uitgetest, de raadstafel in U-vorm wordt opgesteld en de raadszitting eventueel worden versterkt (microfoons) kan dan worden beslist welke de beste opties zijn. “In het geval wordt beslist om definitief te werken met microfoons, kan het ook worden beslist om de raadszittingen op te nemen of zelfs live uit te zenden via de gemeentelijke website. Dit zou pas een teken zijn van open democratie,” besluiten Michiels en Redant.

“Rondreizend circus”

Intussen werd het voorstel door de meerderheid afgewezen tijdens de gemeenteraad van 13 maart. In een persbericht dat Jan Martens (N-VA) uitstuurde namens de meerderheid wordt er verwezen naar de vele infokanalen die de burgers nu reeds hebben, zoals de infokrant, digitale nieuwsbrief, website, …

Burgemeester Johan Van Durme: “Onze gemeentelijke hoorzittingen en de verwelkoming van de nieuwe inwoners worden ook in andere buurgemeenten overgenomen. Dit aanbod biedt échte inspraak en participatie aan de inwoners. Alle raadsleden van onze gemeente kunnen daar aan deelnemen. Onze gemeenteraadszaal is bereikbaar voor onze inwoners en de lift wordt gebruikt tot voldoening door mensen met een handicap op allerlei plechtigheden in de raadzaal”, aldus de burgemeester.

Jan Martens: “Het voorstel van de oppositie dat van de gemeenteraad een soort rondreizend circus wil maken kost ook heel wat energie en extra geld. Dergelijke meerkosten zonder aantoonbare meerwaarde kunnen we in deze besparingstijden missen als kiespijn.”

Share Button

Oppositie voelt zich gesteund door Bourgeois in zaak geweigerde kandidaten intercommunales

Eind januari werden de kandidaten van de verenigde oppositie (SVVO, Groen) voor plaatsen in het bestuur van de intercommunales afgewezen door de CD&V/N-VA meerderheid (lees hierover ons artikel van januari via deze link). Zowel Groen als SVVO waren verontwaardigd en hebben parlementaire vragen gesteld aan minister Bourgeois. Zij voelen zich gesteund in zijn antwoord en dienen klacht in bij de provinciegouverneur om de bewuste beslissing van de gemeenteraad van 31 januari te laten schorsen.

Op 26 februari heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois een antwoord gegeven op de parlementaire vragen van Bart Caron (Groen) en Sas van Rouveroij (Open VLD, fractieleider) over de vertegenwoordiging van de oppositie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De vraag was mee ingegeven door de stemming in de gemeenteraad van Oosterzele van woensdag 30 januari jl. bij het aanduiden van de oppositieraadsleden. SVVO en Groen hadden gemeenschappelijke voordrachtsdocumenten ingediend waarbij de verschillende oppositiepartijen telkens één gezamenlijke oppositiekandidaat voordroegen om die controletaak binnen de intergemeentelijke verenigingen op zich te nemen. CD&V/N-VA kondigde aan dat er afspraken waren  gemaakt op provinciaal niveau met de andere CD&V/N-VA fracties om geen kandidaten van de oppositie te steunen, waarop SVVO en Groen hun bezwaren uitten.

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

Minister Bourgeois: “Oppositie uitsluiten omdat ze oppositie is, kan niet”

In zijn antwoord binnen de commissie Binnenlands Bestuur van dinsdag 26 februari was de minister Bourgeois (N-VA) heel duidelijk: “Het kan niet dat de meerderheid een gezamenlijke kandidaat van de oppositie wegstemt, enkel en alleen omdat het een kandidaat is van de oppositie. Een kandidaat niet steunen omwille van zijn politieke kleur kan niet. Wanneer dit toch zou gebeuren, zou dit een miskenning van de geest van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking zijn. De democratie is een spel van meerderheid en oppositie en we kunnen niet aanvaarden dat een persoon die unaniem wordt voorgedragen door de verenigde oppositie niet wordt gesteund door de meerderheid, voor een bestuursfunctie met raadgevende stem in een intercommunale.”

Ook vanuit CD&V-hoek werd door Vlaams Volksvertegenwoordiger Ward Kennis gerepliceerd dat het maar de normaalste zaak van de wereld is dat oppositiekandidaten voor dergelijke mandaten gesteund worden. De minister gaf in zijn antwoord aan Sas van Rouveroij bovendien nogmaals mee dat de toezichtstermijn op beslissingen van gemeenteraden 30 dagen bedraagt.

Filip Michiels (SVVO): “Zoals aangekondigd in ons persbericht van 3 februari jl. legt onze SVVO-fractie een klacht neer bij Gouverneur Jan Briers, om de beslissingen hierover op de jongste gemeenteraad ongedaan te maken. Wij maken ons sterk dat, het antwoord van minister Bourgeois indachtig, de belissingen over de invullingen van de mandaten geschorst zullen worden. Er zal dus wellicht een nieuwe stemming moeten worden georganiseerd, na de uitspraak van de gouverneur.”

In zijn antwoord in het Vlaams Parlement achtte minister Bourgeois het wel mogelijk dat in “uitzonderlijke gevallen” — onverenigbaarheid bijvoorbeeld — de meerderheid een kandidaat van de gemeenschappelijke oppositie wegstemt, mits “grondige motivatie”. Barbara Redant (Groen) ziet echter geen gegronde redenen voor de afwijzing: “Het enige argument dat de meerderheid aanhaalde was de verwijzing naar de politieke afspraken met andere CD&V/N-VA gemeenteraadsleden binnen het werkingsgebied van de intercommunales.”

Van de meerderheid kregen we nog geen reactie binnen.

Share Button

Heraanleg schoolomgeving Keiberg: voetpaden zo toegankelijk mogelijk houden

Ter hoogte van de Keiberg zijn net de voorbereidende werken van start gegaan voor het tweede luik van de heraanleg van de schoolomgeving Leefschool. Die werken omvatten onder meer de heraanleg van de voetpaden op de Keiberg en het Dorp in Oosterzele. SVVO dringt er bij monde van raadslid Carine Schamp op aan om deze voetpaden – na de werken – zo toegankelijk mogelijk te houden.

“Bij de recente heraanleg van de Groenweg, een straat gelegen tussen de gemeenteschool en de Leefschool, die veel gebruikt wordt door ouders en grootouders (soms met kinderwagens), werden de verlichtingspalen niet altijd op een even geschikte locatie geplaatst. Zo staan sommige palen midden het voetpad, waardoor het moeilijk is om met een kinderwagen of rolstoel gebruik te maken van het voetpad,” aldus SVVO-gemeenteraadslid Carine Schamp.

“Door de paal ter hoogte van de bloembak/haagbeplanting te plaatsen, of net meer tegen de huisgevel, zou het voetpad een stuk toegankelijker zijn,” aldus Carine Schamp.

“Door de paal ter hoogte van de bloembak/haagbeplanting te plaatsen, of net meer tegen de huisgevel, zou het voetpad een stuk toegankelijker zijn,” aldus Carine Schamp. (foto SVVO)

“Had men sommige palen 40 cm meer naar links of rechts geplaatst (tussen de hagen), dan waren rolstoelgebruikers en ouders of grootouders met een kinderwagen niet verplicht om telkens van het voetpad te gaan en zich op de rijweg tussen de auto’s te begeven.”

SVVO heeft er in het verleden op aangedrongen om hagen aan te planten tussen de rijweg en fiets- of voetpaden, maar het mag niet de bedoeling zijn dat voetpaden daarbij onbruikbaar worden voor sommige bevolkingsgroepen. Daarom pleit SVVO er voor om in de toekomst bij de heraanleg van voetpaden steeds een standaardcontrole uit te voeren naar het plaatsen van de (verlichtings)palen om alle voetpaden zo toegankelijk mogelijk te houden. Zo kunnen verkeersonveilige situaties zo veel als mogelijk vermeden worden. Carine Schamp heeft in die zin een schriftelijke vraag gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Share Button

Oosterzeelse oppositie niet meer vertegenwoordigd in intercommunales

Op woensdag 30 januari heeft de gemeenteraad van Oosterzele de vertegenwoordigers voor de intercommunales aangeduid. Oppositiepartijen Groen en SVVO hadden samen kandidaten ingediend maar die werden afgewezen door de CD&V/N-VA meerderheid, waardoor er geen oppositieleden uit de gemeenteraad meer zetelen in intercommunale bestuursorganen. De oppositie is verbijsterd en zegt dat er niet naar de wet is gehandeld. De meerderheid verwijst naar afspraken met andere gemeenten. “Er zullen wel degelijk oppositieraadsleden zetelen in de raden van bestuur van intercommunales”, aldus burgemeester Van Durme. “Alleen zullen het deze keer geen Oosterzeelse oppositieleden zijn.”

Deze nieuwe onenigheid wijst er alvast op dat de nieuwe legislatuur de verstandhouding tussen meerderheid en oppositie niet heeft kunnen verbeteren.

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

Groen: “Oppositie tegen de geest van de wet buitenspel gezet”

Het was Barbara Redant van Groen die als eerste een alarmsignaal uitzond. Ze vreest dat het wegstemmen van de kandidaten die SVVO en Groen gezamenlijk indienden zal uitmonden in de uitholling van het recht op vertegenwoordiging door de oppositie. “Als dit de houding is van een zelfvoldane meerderheid voor de volgende zes jaar, dan staat het er niet goed voor met de democratie. En dat voor een man die beweert burgemeester te zijn van alle Oosterzelenaren!”, sneert Redant.

Verwijzend naar de afspraken die de meerderheid in Oosterzele maakte met CD&V en N-VA fracties in andere gemeenten, zegt Groen raadslid Michiel Van Der Heyden: “De meerderheid zorgt er bovendien voor dat Oosterzele minder sterk vertegenwoordigd zal zijn in deze intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingen. Ze verkiest partijgenoten uit de oppositie uit andere gemeenten boven politieke vertegenwoordigers uit de eigen gemeente. CD&V/N-VA plaatst zo de eigen partijbelangen zonder enige terughoudendheid boven het gemeentelijk belang!”

Groen heeft in het Vlaams Parlement een vraag ingediend om de interpretatie van de wet te kennen die minister Bourgeois geeft aan stemming over de vertegenwoordiging van oppositieleden. Een antwoord wordt verwacht rond 12 februari. “Afhankelijk van dat antwoord zal Groen verdere stappen ondernemen”, besluiten de raadsleden van Groen Oosterzele.

SVVO: “CD&V/N-VA negeert opnieuw de Vlaamse decreetgeving”

Ook Filip Michiels reageerde snel. Hij verwees de schending van de decreetgeving inzake gemeentelijk bestuur van eind vorig jaar en nu, een maand later, overschrijd de nieuwe ploeg opnieuw de decreetgeving, ditmaal voor intergemeentelijk beleid. “De CD&V/N-VA-meerderheid kent de Vlaamse decreetgeving blijkbaar niet én N-VA gaat bovendien nog eens lijnrecht in tegen het beleid van haar eigen viceminister-president Geert Bourgeois,” stelt SVVO.

SVVO verwijst naar haar controlefunctie in intercommunales tijdens de vorige legislatuur waar het o.a. de problematiek van het gratis aanbieden van opbrengstafval (ILVA) en de hoge prijzen van de projectsite Pastorie Windeke (Solva) aanpakte. “SVVO kan alleen maar vaststellen dat CD&V noch N-VA pottenkijkers willen bij wat de Oosterzeelse meerderheid uitvoert en bespreekt binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.”

“Gemeentelijk beleid is meer dan zo maar doen wat je wil en jou het beste uitkomt. Er zijn regels en wetten na te leven, ook voor zij die een absolute meerderheid behalen bij de gemeenteraadverkiezingen,” aldus Filip Michiels. “De decreetgeving is duidelijk. De ministeriële omzendbrief over de toepassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking nog meer.”

“Overeenkomstig artikel 52 zetelen in de raad van bestuur minstens één en hoogstens vijf mandatarissen met raadgevende stem, rechtstreeks benoemd door de gemeente(n) en gekozen uit de oppositieraadsleden.” 

Michiels zegt ook dat de statuten van verschillende samenwerkingsverbanden stellen dat er ruimte moet geboden worden aan oppositieraadsleden. Hij verwijst naar concrete artikels van o.a. de statuten van ILVA en Westlede (crematorium). “SVVO zal daarom opnieuw een klacht indienen, ditmaal bij de (nieuwe) provinciegouverneur Jan Briers, om de beslissingen hierover op de jongste gemeenteraad ongedaan te maken. SVVO zal de uitspraak van de gouverneur hierover afwachten en nadien normaal opnieuw een voordracht doen van kandidaten van SVVO en Groen voor de invulling van die controletaken binnen de intercommunales waar Oosterzele deel van uitmaakt.”

CD&V/N-VA: “Inwoners verdienen bovenlokale samenwerking”

In een eerste reactie verwijst de meerderheid naar haar wettelijk beslissingsrecht. Het pareert de kritiek van Groen omdat die naar het decreet voor projectverenigingen zou verwijzen, dat hier niet van toepassing zou zijn. Het laat ook verstaan dat de verkiezing van oppositieleden tot intercommunales geen plicht is. “Waar de CD&V/N-VA-meerderheid in de vorige legislatuur hoffelijk was en een aantal mandaten aan de oppositie liet, toonde de oppositie zich de laatste zes jaar veel minder hoffelijk. Deze legislatuur koos de CD&V/N-VA-meerderheid voor een voor Oosterzele nuttiger bovengemeentelijke samenwerking en maakte ze afspraken met gemeenteraadsleden in andere gemeenten van het werkingsgebied van de intercommunales.”, klinkt het in een gezamenlijk communiqué.

“Dit heeft niets te maken de uitholling van het recht op vertegenwoordiging door de oppositie maar alles met de democratische regels die zeggen dat de meerderheid wettelijk beslissingsrecht heeft. In de raden van bestuur van de intercommunales moeten oppositieleden zetelen en dat zal ook zo zijn. Alleen zullen het deze keer geen Oosterzeelse oppositieleden zijn”, aldus burgmeester Johan Van Durme (CD&V).

Schepen Jan Martens (N-VA) wijst op spelletjes: “Gelooft de Groene oppositie nu zelf dat extra Oosterzeelse oppositie in de raden van bestuur voor onze inwoners een meerwaarde zou betekenen als we daarmee de steun uit andere gemeenten verliezen? De uitspraken en handelswijze van Oosterzeeles oppositieleden indachtig, kunnen we met grote zekerheid aannemen dat er met oppositieleden uit andere gemeenten sluitende en voor Oosterzele betere afspraken kunnen gemaakt worden. Zo zal onze eerder kleine gemeente Oosterzele in de intercommunales misschien toch op een krachtige wijze haar inwoners kunnen verdedigen.”

Share Button

SVVO: “Positief wervend verhaal niet kunnen verzilveren”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober liet de SVVO ons het volgende bericht geworden als reactie op de uitslag.

SVVO houdt er aan in de eerste plaats zijn kiezers te bedanken. We kunnen echter niet anders dan onze verkiezingsnederlaag te erkennen.

SVVO heeft zich de voorbije zes jaren ten volle ingezet voor een beter beleid voor Oosterzele. Jammer genoeg werden we hiervoor niet beloond. Een positieve campagne met een wervend verhaal konden we niet verzilveren. We hebben geen stenen gegooid, noch vuil spel gespeeld.

Ook de komende zes jaar zullen we – in de oppositie – met alle kandidaten hard verder strijden om ons positief, pluralistisch, gemeentelijk project voor Oosterzele verder te verdedigen bij alle Oosterzelenaren. Dat zijn we onze kiezers zeker verschuldigd. We willen opnieuw constructief oppositie voeren en voorstellen agenderen op de gemeente- en OCMW-raad met onze verkozenen. Hopelijk heeft de meerderheid hier deze legislatuur wél oren naar. Wij willen ons nóg dichter bij de kiezer profileren, om de ideeën en noden van de burgers nog meer te kunnen verdedigen.

Share Button

Politieke reacties op de verkiezingsuitslagen

Onze burgervader Johan Van Durme kreeg van de kiezers een duidelijk en versterkt mandaat om nog 6 jaar verder te doen. “Ik ben blij. Niet euforisch maar toch heel blij dat er enkelen op hun plaats gezet zijn.” Van Durme verwijst naar de negativiteit bij de oppositie en stelt dat deze zich in de toekomst toch zal moeten herpakken. “Ik droomde van 3.001 stemmen. Het zijn er 3.073 geworden”, aldus de burgemeester op de avond van de verkiezingsoverwinning. Van Durme kijkt alvast uit naar de volgende 6 jaar. Hij erkent dat er een moeilijke periode voor de boeg ligt, nu er zo veel geïnvesteerd is. Seniorenbeleid wordt volgens hem een van de voornaamste peilers van het beleid in 2012-2018. 

CD&V en N-VA verzamelden in de Parochiale Kring in Oosterzele, naast het gemeentehuis. Tot bij het toevoegen van de voorkeurstemmen van telbureau 4, dat vertraging had wegens een hertelling, was het spannend om te zien wie van de kandidaten verkozen zou worden. Doordat de lijst zowel CD&V als N-VA kandidaten telt ligt het stemmenaantal, vereist om verkozen te worden, zeer hoog op 540. Koen Beeckman haalt met 523 stemmen net niet voldoende en valt dus uit de boot. Ter vergelijking: Michiel Van Der Heyden haalt een raadszetel voor Groen met 258 voorkeurstemmen. Dat Koen Beeckman niet verkozen geraakt vindt Van Durme spijtig. “Landskouter is een kleine gemeente en we hadden een zeer sterkte lijst”, was zijn eerste verklaring.

De boegbeelden van het winnend kartel op de verkiezingsavond: CD&V lijsttrekker en burgemeester Johan Van Durme en N-VA voorzitter en lijstduwer Jan Martens

Bij de overwinningstoespraak van CD&V voorzitter Etienne De Winne haalde deze een briefje boven met een pronostiek die Johan Van Durme eerder gemaakt had. Die dacht dat het kartel 12 zetels zou halen, de SVVO 9 en Groen 2. Jan Martens was zeer opgetogen met de twee zetels voor de N-VA.

Bedrukte sfeer bij SVVO

Het liberale en socialistische kartel was samengekomen in De Watermolen te Balegem. De Landskouterse kandidaten Erna Roegiers-Tondeleir en Ann Neyrinck-De Brouwer waren zeer ontgoocheld. Erna kon het niet geloven dat ze zo weinig stemmen haalde in telbureau 1, waar de brieven uit stembureau 10 van Landskouter waren ondergebracht, samen met Moortsele en een deel van Oosterzele. Ann had dan weer een goed gevoel overgehouden aan haar huisbezoeken in Landskouter tijdens de laatste week, maar zag dit niet omgezet in stemmen.

de samenkomst van SVVO in De Watermolen te Balegem

Filip Michiels zegt dat hij verder zal strijden. “De nummers een en twee van de CD&V [Van Durme en Meuleman, nvdr] zijn veroordeeld voor sluikstorten in 2011, maar toch worden ze door de kiezer beloond. Het cliëntelisme van de meerderheid heeft gewerkt”, waren enkele van zijn bemerkingen. Een officiële verklaring over de nederlaag en eventuele gevolgen was op maandagavond nog niet binnen.

Groen blij om tweede zetel, niet om verzwakte oppositie

Ook in Balegem maar wat verderop in de Parochiale Kring, waren Groen kandidaten en sympathisanten samengekomen. Barbara Redant is blij met de tweede zetel. Groen haalt ook meer stemmen dan in 2000 en Redant verbetert de persoonlijke score van Monique Perreman uit 2006. Nu hoeft Barbara de gemeenteraad niet meer in haar eentje te volgen. Michiel Van Der Heyden wordt eveneens gemeenteraadslid. Zijn specialiteit is leefmilieu. Op de verkiezingsavond werd Michiel nog lang opgehouden in telbureau 4 die moest herteld worden.

Groen lijsttrekker Barbara Redant met de Landskouterse kandidate en lijstduwer voor de provincie Roswitha Gerbosch

Er was evenwel ook ontgoocheling over de nog sterkere absolute meerderheid voor het CD&V/N-VA kartel en wat dat zou betekenen voor de democratische werking in Oosterzele. Roswitha Gerbosch uit Landskouter deed het heel goed. Zij haalde 175 stemmen en is zo de derde bij Groen. Roswitha was ook lijstduwer voor de provincieraad en daar deed ze het nog beter. Met 1.064 stemmen haalde ze meer dan dubbel van wat ze gehoopt had.

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van augustus 2012

In deze rubriek over de gemeenteraadsverkiezingen stellen we de elke maand de argumenten van de politici op scherp.

De datum van 14 oktober nadert met rassenschreden. De vakantie is voorbij. Midden augustus al ruilde de SVVO haar “prettige vakantie”-borden in voor de gezichten van lijsttrekker Filip Michiels en lijstduwer Luc Verbanck. Kleinere borden met verschillende kandidaten verschijnen in voortuintjes. Ook het CD&V/N-VA kartel is in het straatbeeld verschenen met de slogan “Met ons zit je goed!”.

Groen

We hebben ook el een paar aanplakborden gespot met Groen kopstukken Barbara Redant en Michiel Van Der Heyden. Groen wil op zaterdag 22 september in Scheldewindeke 50 mensen doen zingen voor het klimaat en gaat hiervoor een uitdaging aan met de Scouts van Windeke die hun 50-jarig bestaan vieren. Meer info op groenoosterzele.be/sing_climate.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

SVVO

We hebben in augustus een interview afgenomen met SVVO lijsttrekker Filip Michiels.   Met veilig verkeer als eerste verkiezingsthema, geeft de SVVO aan dat het verkeersbeleid van de huidige meerderheid niet voldoet. Michiels hekelt nieuwe beloftes zo vlak voor de verkiezingen. Zo deelde de SVVO fractie bij de laatste gemeenteraad zandzakjes uit aan de raadsleden van de meerderheid. “Zand om in de ogen van de kiezer te strooien”, verwijzend naar het spandoek aan de gemeentelijke muziekschool. Dat belooft een nieuw gebouw, terwijl de meerderheid (ondanks beloftes) de vernieuwing van de muziekschool in deze legislatuur nooit op de agenda van de gemeenteraad plaatste.

SVVO deelde zandzakjes uit bij de aanvang van de vorige gemeenteraad

Filip Michiels wil de politieke cultuur vernieuwen en de administratie moderniseren. Zo wacht hij nog steeds op de invoering van een elektronisch documentensysteem, hem beloofd tegen januari dit jaar, waarbij zowel de administratie als de politici vanop hun computer documenten kunnen raadplegen. Nu worden nog gretig post-its geplakt in en kopies genomen uit papieren dossiers.

Hij verwees ook naar de kritiek van de N-VA dat paars zou hebben afgedaan. Het succes van de rood-blauwe coalitie in Gent bewijst volgens hem het tegendeel. “Wat afgedaan heeft”, aldus Michiels, “is het kartel CD&V/N-VA. Dat bestaat enkel nog in Oosterzele.”

CD&V

Intussen poseren CD&V’ers schepen van mobiliteit Christ Meuleman en de voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren aan de paarsgele octopussen die de aandacht vestigen op de schoolomgevingen, naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Het straatmeubilair wordt in dezelfde kleuren voorzien, de wegmarkeringen werden vernieuwd en de voet- en fietspaden gereinigd.

Met de opening van het gemeenschapscentrum De Kluize, kregen burgemeester Johan Van Durme en de voorzitter van het AGB De Kluize Paul Cottenie een mooi platform om hun verwezenlijking en de cultuurplannen van de gemeente toe te lichten.

Vlaams Belang

Het is bijna zeker dat ook het Vlaams Belang een lijst zal indienen. Die moeten op 15 september neergelegd worden. Uitsluitsel op het einde van deze week. De plaatselijke voorzitter Marc Parewijck is alvast kandidaat voor de provincieraad.

Volgende maand sluiten we onze interviewreeks af met huidig burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA Johan Van Durme. Hebt u een brandende vraag voor hem? Mail ze dan door naar post@landskouter.be. We geven dan ook alle kandidaten uit Landskouter de kans om zich kort voor te stellen.

Share Button

Interview Filip Michiels, lijsttrekker SVVO

In 2006 werd Filip Michiels uit Scheldewindeke, toen 25 jaar, verkozen tot gemeenteraadslid als 19e kandidaat op de SVVO lijst. Michiels heeft naam gemaakt bij de scouts van Scheldewindeke en als vertegenwoordiger van de jeugdbewegingen in de Oosterzeelse jeugdraad, waar hij secretaris was tot hij gemeenteraadslid werd. Hij is mede oprichter en voorzitter van het kermiscomité de Windeekse Groenbuiken en voorzitter van 11.11.11 Oosterzele. Filip is muzikaal aangelegd, kookt en twittert.

Na zijn studies hotelmanagement en marketing, kreeg Michiels al vroeg in zijn carrière de kans om zijn politieke passie ook professioneel waar te maken als parlementair medewerker van achtereenvolgens Patrick Lachaert, Sven Gatz en nu Sas Van Rouveroij, die de fractie van de liberalen in het Vlaams Parlement leidt. Ook zijn vader, kinesist Paul Michiels uit Scheldewindeke, was politiek actief.

Filip Michiels trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober de lijst van SVVO (Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele), het kartel van liberalen, socialisten en onafhankelijken.

Filip Michiels, lijsttrekker SVVO (foto Guy De Smet)

Filip, we zien u al volop in het straatbeeld, samen met lijstduwer Luc Verbanck.
Het is niet ongewoon dat een nieuwe lijsttrekker met de vorige lijsttrekker (nu duwer) op de affiche gaat; 6 jaar geleden was dat ook het geval met Luc Verbanck als lijsttrekker en ex-burgemeester Johan Van Hecke als lijstduwer. Ik ben relatief nieuw en moet nog naambekendheid krijgen. Maar wij kozen voor vernieuwing en met de nieuwe ploeg hebben Luc en ikzelf een nieuw elan gecreëerd. We geloven er echt in dat de absolute meerderheid van de CD&V kan gebroken worden, wij gaan voor verandering. De meerderheid is eigenlijk al sinds 1988 aan de macht en dat is gevaarlijk. Er is geen zelfreflectie meer; dit is niet gezond voor onze gemeente.

Hoe is de vorming van de SVVO kandidatenlijst verlopen?
Lijstvorming is een boeiende uitdaging, je moet een ideale mix van leeftijden, deelgemeenten, geslacht, ervaring en vernieuwing maken. De 4 uittredende gemeenteraadsleden die de lijst duwen, brengen ervaring. Doorheen de lijst vind je nieuwe kandidaten terug. We zijn in ons opzet geslaagd en ik ben er tevreden en enthousiast over. Voor Landslouiter zijn Erna Roegiers-Tondeleir (plaats 5) en Ann Neirynck-De Brauwer (plaats 20) kandidaat. Het verkiezingsprogramma is zo goed als klaar en moet nog een keer afgetoetst worden binnen de groep. Het is een werkstuk geworden waarin alle kandidaten een eigen inbreng deden op basis van hun contacten met de kiezer.

Wat zijn de speerpunten van het SVVO programma?
Vooreerst veilig verkeer. De heraanleg van de Meerstraat is zeker niet ideaal. Ik had destijds voorgesteld om, met alle wegversmallingen, tenminste de fietsers rechtdoor te laten rijden, achter de vluchtheuvels dus. Maar ja, toen was ik nog maar 26 jaar, een snotneus zeker? Hoe moeten we omgaan met de fietsers in de schoolomgeving van Scheldewindeke? Nu worden ze gebruikt als levend schild. Ik stelde voor om in de Vijverstraat in Moortsele een haag tussen de rijweg en het fietspad te plaatsen. Op die manier bescherm je de fietser én versmal je de straat, waardoor auto’s trager gaan rijden. De inrichting van de straat is belangrijk. De meerderheid acht dit echter niet realiseerbaar.

Een tweede pijler is betaalbaar wonen. Het project “pastorij Scheldewindeke” was aangekondigd als een sociaal project met serviceflats en huurwoningen. Het werd een prestigeproject met 21 dure koopappartementen. Omdat er sociale voorwaarden aan gekoppeld zijn, catalogeert de meerderheid dit als een sociale verwezenlijking. Ze staan al te koop sinds maart 2012 en enkel het kleinste appartement is verkocht. De 20 andere staan nog te koop. “Hier komen serviceflats” heeft men er nog geafficheerd. Maar die komen er niet. Het volstaat niet om een blok appartementen neer te zetten. Je moet de jeugd een kans geven om in eigen gemeente te wonen. Mensen die groeien in een sociale huurwoning moet je op termijn naar de koopmarkt sturen, om het aanbod aan sociale woningen te vrijwaren.

Werk is onze volgende pijler. Er is dringend een tweede KMO zone nodig. De CD&V beloofde dit reeds in 2000 en opnieuw in 2006. In 2010 was er een hoorzitting van Veneco (intercommunale projectontwikkelaar). Nu heeft men beslist om met Solva samen te werken. De voorbije 6 jaar zijn dus weer verloren gegaan. En CD&V zal het voor de derde keer op rij opnemen als verkiezingsbelofte. Deze extra KMO zone is nodig voor de werkgelegenheid, om zonevreemde bedrijven de kans te geven zich te verplaatsen en om plaats te bieden aan starters.

Aan de werking van het containerpark willen we ook wat doen. Opbrengstafval zoals papier, karton en glas zou gratis moeten kunnen afgeleverd worden. Binnen de intercommunale ILVA kent Oosterzele een groot aandeel restafval, omdat we ons aan de rand van het werkingsgebied van ILVA bevinden. Dat strekt zich uit tot in Galmaarden en Aalst.

Tenslotte willen we de politieke cultuur in Oosterzele vernieuwen, met een duidelijke scheiding tussen politiek en administratie. Een diensthoofd moet verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris, een politieker moet verantwoording afleggen aan de kiezer. Sommige schepenen zetelen al drie legislaturen en slepen een oude politieke cultuur mee. Onlangs had iemand voor een derde keer klacht neergelegd en nog steeds geen ontvangstbevestiging ontvangen. Als een klacht bij een schepen terechtkomt, moet die het doorspelen aan de administratie in plaats van het zelf (te proberen) op te lossen.

U bent parlementair medewerker, is dit een voordeel als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Als er overdag iets dringends is voor de gemeente kan ik dat er bijnemen en ’s avonds mijn werk inhalen. Voor problemen die de gemeente overstijgen zoals de N42 kan ik kort op de bal spelen omdat ik werk in het parlement van de bevoegde minister. Omgekeerd kan ik mijn praktijkervaring in Oosterzele gebruiken in dossiers van het Vlaams parlement. Het is niet ongebruikelijk dat parlementaire medewerkers ook op de gemeente politiek actief zijn. Maar in dit vak is er een groot verloop. Je moet echt wel politiek gebeten zijn om dit vol te houden. Veel van mijn voorstellen in de gemeente werden afgekeurd omdat ze van de oppositie komen. Ik ga nooit vergeten wat Patrick Lachaert me gezegd heeft: “Je moet naar de grond van de zaak kijken om tot een oplossing te komen, niet naar een partij of naar een persoon”.  Vandaar mijn motto dat politiek meer is ‘wat je doet’ dan ‘wie je bent’.

Hoe ziet de rest van de SVVO verkiezingscampagne er uit?
Op dinsdagavond 4 september organiseren we een info-avond over energie met gastspreker Gert De Block, een expert met meer dan 20 jaar ervaring in de Belgische en Europese energiewereld. Afspraak om 20u in het Erfgoedhuis te Moortsele, iedereen is welkom. In het weekend van 15 en 16 september is er het eetfestijn van SVVO met voorstelling van alle kandidaten. Op 17 september is er bovendien een seniorennamiddag met koffietafel en optreden van Jan en Annelies Parent.

Meer info over Filip Michiels op zijn website filipmichiels.be. Meer info over het kartel SVVO op svvo.be, waar u ook de volledige kandidatenlijst kan terugvinden.

Share Button