‘Geheugen en vergeten’ op 19/3

NEOS Oosterzele organiseert op donderdag 19 maart een voordracht in De Rots te Scheldewindeke: neuropsycholoog Michael Portzky komt spreken over ‘Geheugen en vergeten’.

Michael Portzky stelt zichzelf voor als volgt:
Zowel mijn jarenlange ervaring als neuropsycholoog, waarbij ik met mijn testen de werking van de hersenen controleer, als de brede ervaring met het geven van voordrachten omtrent dit onderwerp, heeft me geleerd dat er veel angst en misverstanden bestaan rondom de werking van het geheugen en misschien vooral rondom het zichzelf (of anderen) betrappen op vergeetachtigheden. Wanneer men dan nog eens snel een angstige link begint te leggen met bv. erfelijke, degeneratieve aandoeningen, is het hek helemaal van de dam… Zo ontstaat vaak angst, soms ook waar het niet nodig is …

Neuropsycholoog Michael Portzky (foto Luk Collet)

Het is dan ook de bedoeling om binnen deze voordracht meer duidelijkheid te scheppen en hopelijk enkele misverstanden te kunnen wegwerken. Zo zal het bv. al belangrijk zijn om een realistische verwachting te hebben omtrent wat men van een ‘normaal’ geheugen mag verwachten. Tevens zal het belangrijk zijn om te weten dat niet elke vorm van vergeten even erg is en het niet aangewezen is om ‘alles op één hoopje te gooien’… hetgeen enkel maar de onduidelijkheid vergroot.

Binnen deze voordracht wordt dan ook stilgestaan bij vragen zoals: ‘Is elke vorm van vergeten gelijk?‘, ‘Wat kan een normaal geheugen?’ , ‘Vanaf wanneer is er een probleem?’, ‘Wat is de invloed van de leeftijd?‘, ‘Wat valt er aan te doen?’, ‘Hoe kan het geheugen getest worden?’.

Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake veerkracht, het ‘palliatieve pallet’ en het boek ‘Veerkracht’.

Een niet te missen voordracht op donderdag 19 maart om 14 uur in De Rots te Scheldewindeke. Inschrijven kan door overschrijving van €8 (leden) of €10 (niet-leden) op het rekeningnummer BE13 2900 3121 6439 van Neos Oosterzele vóór 13 maart.
(Met vermelding van naam en ‘Voordracht M.Portzky’)

Info: Dany De Loor 0497 48 92 08 / danielle.deloor@telenet.be.

Share Button

NEOS – een speurtocht naar de oorsprong en de evolutie van de mens

NEOS Oosterzele organiseert op donderdag 20 februari 2020 een voordracht door Prof. Willy Goossens.

De mens heeft niet altijd bestaan. Ten opzichte van het ontstaan van de aarde en andere levende wezens is hij pas kortgeleden verschenen. Tot in de 19de eeuw werd Genesis uit de Bijbel letterlijk genomen en was het bestaan van Adam en Eva een onomstotelijk feit.

Rond 1600 berekende de Ierse bisschop James Ussher, op grond van gegevens uit de Bijbel, dat de aarde door  God geschapen werd op zondag 23 oktober 4004 v.Chr.

Wetenschappelijk onderzoek bewees echter dat de aarde 4,5 miljard jaar geleden ontstond, de voorvader van de mens 7 miljoen jaar geleden en de moderne mens pas 20.000 jaar geleden.

Deze evolutie wordt door ons Neos-lid, Prof. Willy Goossens, uiteengezet in een boeiende lezing op donderdag 20 februari om 14 uur in De Rots te Scheldewindeke.

Inschrijven kan door overschrijving van €8 (leden) of €10 (niet-leden) op het rekeningnummer BE13 2900 3121 6439 van Neos Oosterzele vóór 14 februari (met vermelding van naam en ‘Voordracht Prof. Goossens’).

Info: Dany De Loor  0497 48 92 08   /  danielle.deloor@telenet.be

Share Button

Neos licht Picasso toe op 15/11

NEOS Oosterzele organiseert op donderdag 15 november een voordracht over de Spaanse schilder Pablo Picasso. Dat gaat door om 14u in De Rots te Scheldewindeke. De voordracht wordt gegeven door kunsthistoricus Prof. Willy Goossens.

De nalatenschap van Picasso telt 50.000 werken, waaronder 20.000 schilderijen en 15.000 beeldhouwwerken, verder keramiek, gravures, tekeningen, lithografieën en schetsboeken. De enorme successierechten werden betaald met de kunstwerken die nu aanwezig zijn in het Musée Picasso te Parijs. Picasso was enerzijds in staat tot radicale vernieuwingen en anderzijds om de traditie verder te ontwikkelen.

In deze lezing zal prof. Willy Goossens aan de hand van veel beeldmateriaal zijn uitzonderlijk belang voor de moderne kunst schetsen en de verschillende periodes overlopen. 

Deze voordracht zal jullie al een voorsmaakje geven bij het bezoek aan het Musée Picasso in Parijs, tijdens onze geplande meerdaagse in de maand september. Na de voordracht tijd voor gezellig napraten bij gebak en koffie.

Inschrijven doe je enkel bij Christiane Gabriël via mail christiane.gabriel1@telenet.be of telefonisch (09/362.75.88).
Leden : 8€, niet-leden: 10€

Share Button

NEOS: Voordracht “Gezond leven” op 23/3

NEOS Oosterzele organiseert op donderdag 23 maart 2017 om 14 u in de Rots te Scheldewindeke de voordracht “Gezond Leven” door dr. Prof.Hendrik Cammu.

Dr. Prof. Hendrik Cammu (1956) is hoofd van de dienst gynecologie van het UZ te Brussel. Bij het grote publiek is hij bekend geworden omdat hij medische bevindingen op een begrijpelijke en vlotte manier weet aan te brengen. Hoewel de vergrijzing almaar toeneemt, is oud worden geen sinecure. Er bestaan onderhand allerlei methodes om ziektes als kanker en AIDS te bestrijden, maar tegelijk steken andere akelige aandoeningen de kop op. Hoe bereikt u vlot uw oude dag? Hendrik Cammu maakt tijdens zijn lezing een reis doorheen de levensloop van de Vlaming. Alle obstakels die een mens tegenkomt passeren de revue. Van verkeersongelukken tot obesitas en van seks tot hartaandoeningen. Cammu geeft ook allerhande tips om het lot zelf in handen te nemen. Rook niet, drink matig, eet niet te veel en vergeet vooral niet om af en toe wat te bewegen. Na de voordracht tijd om na te praten bij een kopje koffie en gebak.

Professor Hendrik Cammu spreekt op 23/3 bij NEOS over gezond leven

Tot 2 dagen vooraf inschrijven ENKEL bij Christianne Gabriël : tel nr. 09/362.75.88 of e-mail christiane.gabriel1@telenet.be. Leden betalen 8€, niet-leden : 10€

Share Button

NEOS Oosterzele organiseert voordracht Koningshuis

Op dinsdag 21 februari 2017 om 14 u in de Rots te Scheldewindeke: Voordracht “ Het Belgisch Koningshuis” door Jan Van den Berghe.

Jan Van den Berghe te gast bij NEOS Oosterzele

Jan Van den Berghe is zowel in Vlaanderen als in Nederland vooral bekend als kenner van de Europese koningshuizen. Hij geeft geregeld commentaar bij koninklijke evenementen op VRT en VTM, en ook op Nederlandse en Duitse zenders. Via interviews in kranten en tijdschriften en ook op radio en TV kennen we hem als een scherp criticus van de monarchie. Zijn voordracht over “Het Belgisch Koningshuis” zal ons dan ook zeker boeien. Tot 2 dagen vooraf inschrijven enkel bij Christianne Gabriël : tel nr. 09/362.75.88 of e-mail christiane.gabriel1@telenet.be

Share Button

Neos Oosterzele: justitie en drugsaanpak met Annemie Serlippens

Parochiehuis “De Rots” te Scheldewindeke is overvol met honderd en zes Neos-leden en Neos-sympathisanten. Van waar die grote interesse voor een voordracht? Het onderwerp ‘Justitie’ en dan vooral de drugmaterie spreekt de mensen aan. Daarbij speelt de persoon van de causeur, iemand van bij ons, persmagistraat Annemie Serlippens, een positieve rol. Tijdens haar uiteenzetting schetst zij, aan de hand van een powerpointpresentatie, een overzichtelijk beeld van de structuur en de werking van de magistratuur. Zij gaat uit van de vraag : “Wie doet wat binnen Justitie?”. Justitie omvat:

 • Ministerie van Justitie + kabinet
 • FOD (Federale Overheidsdienst) Justitie
 • Rechterlijke organisatie met zittende en staande magistratuur
  • Zittende magistratuur : Rechters, verdeeld over diverse rechtscolleges, zoals
   • vredegerechten en politierechtbank
   • rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel
   • hof van beroep, arbeidshof en hof van assisen
   • hof van cassatie en grondwettelijk hof
  • Staande magistratuur: Openbaar Ministerie spoort op en vervolgt

Cijfers uit Gent

Het Parket in Gent bestaat uit: de Procureur des Konings, 9 eerste substituten en 24 substituten procureur des Konings. Enkele cijfers uit het arrondissement Gent : 597.453 inwoners, 27 steden en gemeenten, 10 politiezones, behandeling van 175.000 dossiers in 2009 in Parket Gent (= 7.000 per magistraat). De Procureur des Konings vordert toepassing strafwet en geeft advies. De taken van de parketmagistraat zijn:

 • verzorgt 24/24 u. en 7/7 dagen permanentie : telefonische contacten en opdrachten
 • opsporen : kennisname, leiden van het onderzoek, dit kan zijn een opsporingsonderzoek, een mini-onderzoek, een gerechterlijk onderzoek
 • vervolgen : gerechterlijk onderzoek : eindvordering
 • vorderen op zitting: samenstelling zetel = 3 rechters of alleensprekend rechter
 • uitspraken : hoofdgevangenisstraf, werkstraf, geldboete, internering, uitstel, opschorting, vrijspraak

Relaties met de pers

Een onderzoek kan gebaat zijn bij correcte informatievoorziening en draagt bij tot het vertrouwen van de bevolking in Justitie. De perswoordvoerder van het parket — o.a. Annemie Serlippens — communiceert in naam van de Procureur des Konings. Hij of zij neemt zelf het initiatief om informatie te verstrekken aan de pers.

Annemie Serlippens en de aandachtige Neos leden (foto Guido Vervust)

Tijdens het tweede luik van haar betoog heeft spreker het over de vernieuwde drugaanpak in Gent, waarbij zij als magistraat een belangrijke rol vervult. We kunnen stellen dat de pilootprojecten, de ‘Proefzorg’ en de ‘Drugbehandelingskamer’ een groot succes zijn. Deze projecten zijn een samenwerking tussen het parket, de rechtbank, de Oost-Vlaamse hulpverlening en de balie. Drugverslaafden die in aanraking komen met het gerecht krijgen de kans af te kicken in plaats van in de gevangenis te belanden. Zeven op de tien verslaafden kiezen voor deze behandeling. De duurtijd van die drugbehandeling varieert van zes tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde.

De meesten van hen zijn harddrugsverslaafden, gebruikers van heroïne en cocaïne. De verslaafden moeten maandelijks voor de rechtbank verschijnen om te bewijzen dat zij de aangeboden hulp ernstig nemen, dit gaat van stelselmatig afkicken tot het zoeken van werk en een woning. Wanneer zij de behandeling tot een goed einde brengen, maken zij kans op een opschorting van straf. “Het is bemoedigend”, besluit Mevrouw Serlippens, “dat meerdere afgekickte personen terug de rechte weg gevonden hebben ten goede, niet alleen voor zichzelf, maar evenzeer voor hun familiale en sociale omgeving.”

Share Button