Beleidskeuzes en gemeentebegroting 2016

Naar aanleiding van de presentatie van de gemeentebegroting 2016 (we zijn halfweg deze legislatuur) is het aangewezen om de balans op te maken van de geleverde realisaties en van de genomen initiatieven tijdens de voorbije jaren. Het is daarbij zinvol eventjes terug te grijpen naar het verkiezingsprogramma van CD&V / N-VA dat in 2012 massaal door de Oosterzeelse kiezer werd onderschreven. Belangrijke objectieven daarbij waren o.m.:

 • Aangenaam wonen in een landelijke gemeente
 • Veiligheid en mobiliteit
 • Ieder zijn gading in de cultuur
 • Senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten

Om voormelde objectieven te bereiken werd een gedurfd, maar doordacht  investeringsprogramma op het getouw gezet.

Huisvesting

Wat betreft de zoektocht van vele inwoners naar een geschikte huisvesting, heeft de gemeente alle zeilen bijgezet om het aanbod te verhogen en te diversifiëren. Zo konden er, door een gedreven aanpak vanwege het gemeentebestuur een 20-tal sociale koopwoningen worden gebouwd in Gijzenzele en Balegem, Nederstenberg. Hierbij gold de voorrangsregel van lokale binding bij toewijs, dwz dat personen die minimum 3 jaar van de laatste 6 jaar in Oosterzele wonen of gewoond hebben voorrang krijgen.

Tevens werden er verspreid over de verschillende deelgemeenten sociale huurwoningen – of appartementen gebouwd, nl. 7 in Oosterzele, 21 appartementen in Scheldewindeke en 6 in Landskouter. Maatregelen en inspanningen die het ervoor zorgen dat ook gezinnen met een bescheiden inkomen in Oosterzele kunnen wonen.

Dit is nog niet alles. Voor ons is huisvesting prioritair en we willen ervoor zorgen dat iedereen een eigen stekje kan vinden in Oosterzele. Er staan dan ook nog heel wat sociale huur- en koopwoningprojecten op het programma. Op korte termijn wordt er gestart met het bouwen van een 20-tal sociale huurwoningen en een 15-tal sociale koopwoningen.  Daarbovenop zal binnen het RUP Groot Bewijk ook nog eens een mix gerealiseerd worden van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en aanleunwoningen dit in harmonie met  het nieuwe  woon-zorgcentrum en de omgeving.

Johan Van Durme en Jan Martens verpersoonlijken de CD&V / N-VA tandem die de tweede helft van haar legislatuur inzet in Oosterzele

Johan Van Durme en Jan Martens vlak na de verkiezingsoverwinning in 2012. Ze verpersoonlijken de CD&V / N-VA meerderheid die nu de tweede helft van haar legislatuur inzet in Oosterzele

Veiligheid en mobiliteit

Er werden belangrijke inspanningen en investeringen geleverd met het oog op het optimaliseren van de veiligheid van de (zwakke) weggebruiker. Enkele voorbeelden:

 • Het gemeentebestuur wil de problematiek van de vele inbraken in onze gemeente  aanpakken door het plaatsen van “slimme camera’s”. Deze camera’s kunnen de nummerplaten van de auto’s detecteren en zelfs de inzittenden herkennen. Ze kunnen uiteraard ook gestolen en onverzekerde voertuigen traceren. Deze belangrijke uitgave van 100.000 euro is nodig om de veiligheid van onze inwoners te garanderen.
 • De realisatie van een deel van de fietssnelweg tussen Zottegem en Melle: gedeelte station Balegem-Zuid – Oudenaardsesteenweg en station Scheldewindeke – wijk Hofkouter.
 • De aanleg van de veilige fietsverbinding tussen de fietsersbrug over de E40 en het centrum van Gijzenzele.
 • De aanleg van een parallel fietspad tussen Moortsele en Scheldewindeke langsheen de Spiegel en Van Thorenburglaan.
 • De aanleg van een fietsverbinding tussen Dreef en het fietspad langsheen de spoorweg.
 • De aanleg van de fietsverbinding tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem in het kader van de ruilverkaveling langsheen de Oude Trambaan.
 • De aanleg van nieuwe voetpaden in Spiegel, Van Thorenburglaan en Moortselestraat.
 • De her aanleg van de voetpaden in de Huckerwijk te Balegem en de wijk te Gijzenzele.
 • Realisatie in het kader van het ruilverkavelingsproject van verschillende nieuwe verbindingen tussen trage wegen in de Ankerwijk.

Oosterzele werd op basis van voormelde geleverde inspanningen één van de 3 genomineerde gemeenten (beste fietsgemeenten) in Vlaanderen. Mits iets meer steun was onze gemeente zelfs uitgeroepen tot “Fietsgemeente van Vlaanderen”.

Met het oog op een betere, maar tegelijk ook veiligere mobiliteit, werden straten heraangelegd, het fietscomfort verhoogd en nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen:

 • In het kader van het Aquafinproject in Moortsele werd een veiligere verbinding tussen Moortsele en Scheldewindeke gerealiseerd. Ook een gedeelte van de Vijverstraat kreeg een verkeersveiligere inrichting.
 • In de Langestraat werd het wegdek vernieuwd, de riolering heraangelegd en een veilige fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd.
 • Het Dorp, Keiberg en de Groenweg kregen een facelift. De schoolomgeving werd heringericht als zone 30. De parkeerzones werden duidelijker ingericht en er wordt voorrang gegeven aan de voetganger.
 • Aan de verschillende stations werden comfortabele fietsstallingen geplaatst, alsook nieuwe bushokjes voor de busreizigers.

Cultuur

Wat een uitbreiding van de cultuurbeleving in onze gemeente betreft, werd reeds vorige legislatuur de basis gelegd via de bouw en de exploitatie van het Gemeenschapscentrum “De Kluize”. Inmiddels blijkt dit een voltreffer van formaat.  Het orderboek van De Kluize is – zowel inzake verhuringen als opvoeringen/voorstellingen – maanden op voorhand volgeboekt (wat de polyvalente zaal betreft een paar jaar). Het culturele leven in Oosterzele onderging duidelijk een “boost”.

Het ter beschikking stellen van zaal den Amb8 bleek ook een schot in de roos. De verhuur van dit polyvalent pand overtreft nu al de verwachtingen.

Onze gemeentelijke bib werd verder uitgebouwd en geniet sinds vele jaren, grote waardering  van de Oosterzelenaren en van talrijke bezoekers uit de naburige gemeenten.

Senioren en kwetsbare personen

Een van de prioritaire aandachtspunten waarvoor de beleidsploeg CD&V/N-VA zich inschreef/engageerde is  de zorg voor senioren, zieken en minder-validen. Ons leidmotief voor senioren indachtig (onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen) wordt mee ondersteund door de toekenning van een jaarlijkse mantelzorgpremie door het OCMW, die instaan voor de mantelzorg voor familieleden, buren of vrienden of die instaan voor palliatieve zorg. Ook mensen met een handicap en inwoners die inkomensgarantie hebben ontvangen een sociale toelage.

Om de toekomstplannen ter hoogte van het “Groot Bewijk” (ruimte gelegen tussen de Stationsstraat en Turkenhoek) te activeren maakte het gemeentebestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op voor deze zorgsite. Dit RUP werd ondertussen goedgekeurd en het bestuur nam het initiatief over te gaan tot de aankoop van de nodige gronden. Doel: het versnellen van de inplanting van een nieuw Woon- en Zorgcentrum , zodat binnen afzienbare tijd diverse woonvormen voor senioren zullen kunnen worden aangeboden. Naast dit woon-en zorgcentrum, dat zal plaats bieden aan minimum 60 bedden, zullen er door de sociale huisvestingsmaatschappijen een vijftigtal huur- en koopwoningen gebouwd worden. Binnen dit project zullen er ook een veertigtal aanleunwoningen (nieuwe term voor serviceflats) gerealiseerd worden. Tenslotte komt er ook een co-housing-project binnen deze site.

De complexe administratieve procedure die we moeten doorlopen en het verplicht archeologisch onderzoek hebben ondertussen voor een aanzienlijke vertraging van de vooropgestelde uitvoeringsplanning gezorgd. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om het project op de sporen te houden en de vooropgestelde timing alsnog te behalen.

Koken kost uiteraard geld!

Voormelde realisaties (naast tal van andere die hier niet worden vermeld) werden enerzijds gefinancierd met de in het verleden opgespaarde overschotten (de zogenaamde gemeentelijke “spaarpot”) , maar anderzijds ook door het aangaan van leningen. De meerderheid was immers van oordeel dat – gezien de zeer lage intrestvoeten – het moment gunstig was om belangrijke investeringen uit te voeren. Uiteraard heeft dit geleid tot een toename van de gemeentelijke schuld.

Bovendien wordt onze gemeente (en ook andere gemeenten) geconfronteerd met een paar onvoorziene tegenvallers:

 • Het wegvallen van de opbrengst van de dividenden bij Dexia en bij de Gemeentelijke Holding.
 • Het niet naleven door de Federale Overheid van haar verplichting inzake het doorstorten van de opcentiemen op de personenbelasting aan de gemeenten. De doorstorting is bovendien onvolledig en wordt laattijdig uitbetaald.

Via het voorliggend begrotingsontwerp 2016 wil de CD&N/N-VA-meerderheid zwaar inzetten op de schuld afbouw. In die optiek wordt bewust niet geraakt aan de belastingtarieven, maar worden volgende  maatregelen genomen:

 1. Drastische besparingen op de exploitatie-uitgaven
 2. Het beperken van de nieuwe  investeringen tot de strikt noodzakelijke.
 3. Een herfinanciering  van de lopende leningen na onderhandelen met de banken.
 4. De verkoop van gebouwen die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van gemeentelijke kerntaken of die geen echte functie  meer hebben.

Voormelde ingrepen zullen er toe leiden dat binnen afzienbare tijd de kastoestand gevoelig zal verbeteren en er geld ter beschikking zal komen om terug investeringen met eigen middelen te financieren.

Share Button

Begroting en meerjarenplan gemeente

Oosterzele investeert en houdt financiën gezond

Amper negen maanden na de eerste goedkeuring van de meerjarenplanning, slaagt Oosterzele er al in – zoals beloofd – om een aangepast meerjarenplan voor te leggen. Het aangepaste plan laat merkelijk betere cijfers zien. Er worden geen doelstellingen in het meerjarenplan geschrapt. Dat laat schepen van financiën Jan Martens weten in een officiële communicatie van de gemeente.

Die betere cijfers zijn het resultaat van voortdurende inspanningen om de gemeentelijke financiën gezond te houden en van een hele reeks onderhandelingen. Dat komt onder andere omdat Oosterzele nu werkt met een eigen ontwikkelde methode die een betere prognose van de evolutie in de aanvullende personenbelasting geeft. Het bestuur doet dat door de reële ontvangsten in het (ruime) verleden uit te zetten t.o.v. de toekomst en door dit maandelijks op te volgen en bij te sturen.

Begroting

Daaruit blijkt dat de Oosterzeelse bevolking – tot op dit ogenblik – niet verarmt. Er zijn ook geen signalen dat dit zal veranderen. Het Oosterzeels beleid koestert via een veelheid aan beleidsmaatregelen de inwoners die voor de opbrengsten zorgen. Zelfs indien de evolutie in negatieve zin zou wijzigen, dan nog is dit systeem beter dan het vorige want het wordt maandelijks bijgesteld. Tot voor kort was dat slechts jaarlijks het geval. ‘Kort op de bal spelen’ heet zoiets.

De onderhandelingen met het OCMW resulteerden ook in verminderde gemeentelijke werkingsbijdragen tot en met 2019. Initieel was jaarlijks 1 083 000 euro ingeschreven. De nieuwe bedragen gaan gradueel van 827 722 euro in 2014 naar 900 000 in 2019. Het bestuur bedankt het OCMW uitdrukkelijk voor hun positieve bijdrage en medewerking.

Bij de onderhandelingen met het OCMW werd er steeds rekening mee gehouden dat het OCMW op elk moment geconfronteerd kan worden met stijgende ‘verplichte’ uitgaven, bijvoorbeeld door een humanitaire crisis of door effecten veroorzaakt door nieuwe regelgeving. In die gevallen zal de Gemeente snel bijkomende middelen moeten vrij maken voor het OCMW, wat de Gemeente tot voorzichtigheid moet aanzetten bij het voorbestemmen van middelen.

Oosterzele optimaliseert voortdurend de werking en houdt daarbij ook de bijhorende kosten nauwlettend in de gaten. Wanneer nodig wordt onmiddellijk bijgestuurd. De exploitatieuitgaven worden constant gehouden en extra uitgaven zullen opgevangen worden door besparingen. In het geval van terugkerende uitgaven, moeten daar terugkerende besparingen tegenover staan.

“Oosterzele investeert in haar samenleving, zonder de belastingen te verhogen” besluit Jan Martens in het communiqué.

Kritiek oppositie

Op de gemeenteraad van vorige woensdag uitte oppositiepartij Open VLD Plus kritiek op de begroting, vooral het doorschuiven van de investeringen van meer dan één miljoen euro naar komende jaren. “Het is frustrerend dat de Oosterzeelse inwoners voor het vele belastingsgeld dat ze al jaren betalen zo weinig in de plaats krijgen”, aldus Luc Verbanck. “We hebben inderdaad een megalomaan gemeenschapscenter waar niemand zat op te wachten, een superdure fuifzaal die meer leeg staat dan gebruikt wordt, en die beiden handenvol geld kosten om te onderhouden en te bemannen.”

De lliberalen zouden liever de hoge werkingsmiddelen van de gemeente aanpakken. Op basis van een studie van Belfius uit 2012 zouden die 10% hoger liggen dan soortgelijke gemeenten. In plaats daarvan “gaan jullie de werkingsmiddelen van het OCMW aanpakken zodat jullie zelf niet moeten snoeien in al jullie voordelen”, zei Verbanck op de gemeenteraad.

De andere oppositiepartij Groen prijst de nieuwe methode om de ontvangsten beter in te schatten, maar vindt dat de gemeente de laatste jaren boven zijn stand heeft geleefd, terwijl het CD&V-bestuur goed wist dat in de toekomst de uitgaven van de gemeente zouden stijgen en de inkomsten zouden dalen. “Helaas zet het huidige CD&V-N-VA bestuur deze houding door en wacht zij tot 2018 om minder te gaan uitgeven dan ze aan inkomsten binnenkrijgt”, zegt Michiel Van Der Heyden. “De komende jaren zal het CD&V-N-VA bestuur de financiële reserve die de gemeente nog heeft bijna integraal opgebruiken. Begin dit jaar had de gemeente 5.776.650 € in kas, begin 2018 zal ingezet worden met amper 343.465 € in kas!”

Groen had liever andere accenten gezien. Het betreurt de schrapping van subsidies voor energiebesparende maatregelen, de duurdere voor- en naschoolse opvang en de afwezigheid van de voorbeeldfunctie van de gemeente (meer ontwikkelingssamenwerking, minder energieverbruik van de gemeente zelf).

Schepen Martens weerlegt kritiek

Jan Martens vindt dat de oppositiepartijen voorbijgaan aan de essentie: Oosterzele gebruikt de middelen die het ontvangt van haar inwoners zuinig, accuraat en correct.

Reeds bij het goedkeuren van het eerste meerjarenplan kondigde schepen van financiën Jan Martens aan dat de tering naar de nering zou gezet worden en dat er snel zou bijgestuurd worden wanneer dit nodig was. Er wordt gesaneerd en bespaard; dus was er een tweede meerjarenplan nodig en dat laat een beter beeld zien wegens de vele inspanningen van het gemeentebestuur. Tot nader order gebeurt dit zonder de geplande investeringen te schrappen. “Ook zijn de werkingsmiddelen van de gemeente deze bestuursperiode wel degelijk met meer dan 10 procent gedaald, terwijl Open VLD Plus splinters blijft zien die in het beste geval druppels op een hete plaat zijn en cijfers uit 2012 totaal achterhaald zijn. Op de vraag of zij een voorstel hadden dat werkelijk effect zou hebben, bleef het stil”, reageert de schepen van financiën.
“De investeringen uit het verleden worden door de bevolking als zinvol beschouwd – de bevolking krijgt dus wél veel terug – maar dienen ook betaald te worden. We doen dit zonder de belastingen te verhogen. Dat we besloten om de schulden te delgen door de reserve aan te spreken – we krijgen amper intrest – zodat de komende generaties niet belasten worden met oude schulden, is gewoonweg goed bestuur en een doelbewuste beslissing. Anders dan slogans zal deze CD&V-N-VA-ploeg binnen vier jaar feiten kunnen voorleggen, op alle vlakken”, besluit Jan Martens.
Share Button