Dag van de Trage Weg op zondag 19 oktober

Hieronder volgt een communiqué van de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, de onafhankelijke vrijwilligersbeweging gesteund door de vzw Trage Wegen. Onderaan (titel ‘Nieuws vanuit de gemeente’) volgt nieuws van de gemeentelijke werkgroep die dezelfde problematiek beheert (ambtenaren onder leiding van schepen Christ Meuleman).

Inventarisatie ‘projectgebied 1’
(= noordelijke deel van de gemeente: Moortsele, Landskouter & Gijzenzele)

Vorig jaar werd deze inventarisatie uitgevoerd en voorgesteld aan de lokale bevolking. Uit een aantal vergaderingen resulteerde een wenselijkheidskaart die aan de gemeente overhandigd werd, als input voor verdere te nemen acties rond herwaardering, herstel, regularisering, enz. van Trage Wegen in Oosterzele. Momenteel ligt het vervolg van deze werkzaamheden louter in de handen van het gemeentebestuur. We vernamen wel dat er binnenkort hieromtrent één en ander zou besproken worden op het niveau van de gemeenteraad, en we zijn vanuit de werkgroep dan ook zeer benieuwd. We zullen de resultaten dan ook nauwgezet opvolgen en evalueren.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Inventarisatie ‘projectgebied 2’
(= deel van Oosterzele ten Oosten van de N42)

Voor dit gebied werd de voorbije maanden een inventarisatie uitgevoerd, voor een groot deel door de mensen van onze werkgroep. Deze informatie werd/wordt deze week aan de gemeente bezorgd, die hiermee, samen met de landelijke VZW Trage Wegen, zal zorgen voor een overzichtskaart van de nog bestaande en verdwenen trage wegen. Deze kaart zal in een 2e fase voorgelegd worden aan de bevolking, met als doel alle opmerkingen, suggesties, verbeterpunten, mogelijke missing-links, enz. te verzamelen. Het uiteindelijke doel is op basis van al deze info dan ook te komen tot een wenselijkheidskaart tegen het einde van dit jaar/begin volgend jaar.

Zondag 19 oktober, Dag Van De Trage Weg, 14u
‘Op de fiets langs Trage Wegen’

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele nodigt iedereen van harte uit op de ‘Dag van de Trage Weg’. Dit over gans Vlaanderen uitgerolde initiatief van de vzw Trage Wegen kunnen wij immers niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom organiseren wij op zondagnamiddag 19 oktober een tragewegen-fietstocht in het gebied ten Oosten van de N42. In het kader van ‘fase 2’ van het gemeentelijke tragewegen-plan genieten we daarbij van wat er nog is maar vragen ook aandacht voor behoud en herstel. En we passeren een aantal (notoire) knelpunten…

Dus al wie de Oosterzeelse Trage Wegen in zijn hart draagt, jong en oud: Gezwind in het zadel voor een familiaal tochtje van maximum 15 km met achteraf gelegenheid tot drankje en babbel op een verrassende (overdekte) locatie.

Vertrek om 14 u stipt aan café ‘De Steenput’ aan Berg te Balegem

En voor wie fietsen onmogelijk zou blijken is er een uitgewerkt alternatief wandeltochtje voorzien! Hiervoor graag wel een seintje vooraf want dit vraagt van ons wat bijkomende organisatie.

Nieuws vanuit de gemeente

Hieronder volgt een update vanuit die andere werkgroep, binnen de gemeente, vanwege schepen Christ Meuleman.

In samenwerking met de Provincie, Trage Wegen vzw en een aantal vrijwilligers werden alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart bracht. Via vragenbundels ingevuld door individuen en belangengroepen werden voor de geïnventariseerde voetwegen opmerkingen geformuleerd. Deze opmerkingen werden verwerkt en geëvalueerd binnen het gemeentelijk overleg ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg’ wat uiteindelijk resulteerde in een wenselijkheidskaart en adviesnota.

De adviesnota met daaraan de gekoppelde wenselijkheidskaart, bestaat uit een uitgebreide tabel die een detailoverzicht geeft van de geformuleerde adviezen per weg. De adviezen zijn vertaald naar codes om de wegen op die manier makkelijk te kunnen categoriseren, structureren en filteren. Per voetweg werd tevens een prioriteit van 1 tot 4 toegekend. Vertrekkend van deze documenten en rekening houdend met de prioriteiten en voornamelijk de functionaliteit van de verbindingen werd in samenspraak met de verantwoordelijke schepen Christ Meuleman binnen de gemeentelijke diensten een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel werd besproken op het college van burgemeester en schepenen van 16 september 2014. Bij de verdere uitwerking zal tevens onderzocht worden op welke wijze er kan gebruik gemaakt worden van het Trage wegennetwerk om het lange afstandsfietspad te realiseren. Binnen het projectgebied 1 werden een negental clusters afgebakend waarrond in de toekomst zal gewerkt worden.

Thans werd ook de inventarisatie van de projectgebied 2 (gebied ten oosten van de N42) beëindigd. Alle ingezamelde informatie dient nu verwerkt te worden. Belangrijk om weten is dat er op dit ogenblik gesprekken zijn tussen de gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele om de netwerken van de trage wegen van beide gemeenten op elkaar aan te sluiten. In aansluiting met de ruilverkaveling wordt er tevens onderzocht op welke wijze de wegen digitaal op een uniforme wijze kunnen verwerkt en bewegwijzerd worden.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.