Modderige boswegen!

Het heeft enorm veel geregend tijdens de recente exploitatie van het bos (lees ons artikel Selectieve kapping Aelmoeseneiebos). Daardoor zijn sommige boswegen nu erg modderig en moeilijk begaanbaar.

Dit kaartje geeft de modderige paden aan die best vermeden worden

Gelieve met de volgende tips rekening te houden:
•    Gebruik de rode paden bij voorkeur niet.
•    Let op bij de modderige kruispunten!
•    Loop een klein stukje over de Aalmoezenijestraat.

Na de winter, als het terug droger is, maken we werk van het herstel van de bospaden!

Modderige paden in het Aelmoeseneiebos (foto Stephanie Schelfhout)

Share

Activiteit werkgroep Trage Wegen op 17 januari

Op vrijdagavond 17 januari organiseert de werkgroep Trage Wegen Oosterzele, een avondwandeling met informatieavond over haar project onder de noemer “Licht op looplijnen”. Dat verwijst naar het voorstel van de werkgroep om bepaalde trage wegen als “looplijnen” te verbinden (zie ons artikel met de visietekst van de werkgroep van december 2013 via deze link).

“LICHT OP LOOPLIJNEN”

Een gezellige Trage Wegen-Avond met als vrij te kiezen ingrediënten:
  • Aperitiefwandeling van 4 km langs Moortseelse Trage Wegen
  • Een toast op een succesvol 2014
  • Wat info over de stand van zaken rond Trage Wegen in Oosterzele met LoopLijnen als hoofdgerecht
  • Gezellig napraten bij een lekker glas als dessert
de werkgroep Trage Wegen werpt op 17 januari haar licht op de looplijnen die het voorstelt

de werkgroep Trage Wegen werpt op 17 januari haar licht op de looplijnen die het voorstelt

Praktisch:

Voor het gemeentebestuur is de werkgroep één van de partners in de gelijknamige gemeentelijke werkgroep die de problematiek van de trage wegen in Oosterzele bekijkt. Er wordt dan ook overwogen om de naam van de gemeentelijke werkgroep te wijzigen, om een duidelijk onderscheid te maken en verwarring bij de bevolking te vermijden.

Share

Looplijnen door het land van Oosterzele

Onder deze titel presenteert de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele haar visie op de ontwikkeling en gebruik van de Trage Weg in Oosterzele. Als onafhankelijke werkgroep levert zij hiermee een bijdrage aan een gemeentelijk project voor het grondgebied van Gijzenzele-Landskouter-Moortsele.

Vanuit het idee: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”, stelde de werkgroep voor dit gebied een gedetailleerde kaart samen. Op deze kaart zijn een aantal mogelijke ”looplijnen” uitgezet, waarmee verbindingslijnen bedoeld worden voor wandelaars of fietsers, die toelaten interessante uit elkaar liggen plaatsen te verbinden. Deze looplijnen zijn zo uitgezet dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van Trage Wegen, en daar waar dat niet mogelijk is, ze de ‘snelle weg’ kiezen. Bij het uittekenen van deze looplijnen ontstaat er als vanzelf een netwerk waarin grotere en kleinere lussen zichtbaar worden.

bovenop deze kaart van Noord-Oosterzele, met de inventarisatie van toegankelijke (groene) en niet-toegankelijke (rode) trage wegen, tekende de werkgroep "looplijnen" (dik oranje)

bovenop deze kaart van Noord-Oosterzele, met de inventarisatie van toegankelijke (groene) en niet-toegankelijke (rode) trage wegen, tekende de werkgroep “looplijnen” (dik oranje)

Naast deze kaart gaat de groep in een Visietekst, die u hieronder terugvindt, nog eens verder in op achtergronden en het ontstaan van deze kaart. Alle details, met de kaart en de visietekst, zijn ook te vinden op de volgende website: tragewegenoosterzele.be

De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele komt nu met haar visie naar buiten omdat zij graag in contact komt met mensen en groeperingen die deze visie ondersteunen. Contact kan altijd genomen worden via de reactiemogelijkheden op de website, of rechtstreeks naar het mailadres tragewegen.oosterzele@gmail.com.

Visietekst “LoopLijnen door het Land van Oosterzele” – Een visie op Trage Wegen voor Gijzenzele-Landskouter-Moortsele

Het land van Oosterzele, laat met haar platteland een mooie ruimte tussen de woonkernen van onze gemeente. Helaas is deze ruimte maar matig toegankelijk voor inwoner of bezoeker. Ooit, voor de komst van de auto, was dat natuurlijk anders. Toen was het platteland doorsneden met wegen en wegeltjes die bijna natuurlijke verbindingen vormden tussen de verschillende bestemmingen en tussen de bewoners van dit gebied.

Kort na het ontstaan van België, vond men het belangrijk genoeg om dit op kaart vast te leggen en de Atlas der Buurtwegen kreeg vorm. In de loop der tijd is er natuurlijk veel veranderd en van nogal wat wegen en paden bleef niet veel meer over dan een streep op een kaart. Gelukkig zijn er ook mooie voorbeelden van behouden paden, of van wegels en wegen die opnieuw in gebruik zijn genomen.

Op een golf die veel groter is dan Oosterzele, surfen mensen, groepen, en overheden om de waarde van Trage Wegen tot hun recht te laten komen. Een van die groepen is de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, een onafhankelijke werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente Oosterzele. De groep laat zich inspireren en adviseren door de Vlaamse vereniging Trage Wegen vzw. Om een leidraad te hebben voor haar activiteiten schetste de groep het volgende beeld van Oosterzele waar ze met de Gemeente naar toe zou willen werken:

“Het grondgebied van Oosterzele laat dan een gebied zien dat voldoende dooraderd is met Trage Wegen zodat zich een min of meer samenhangend en gebruiksvriendelijk patroon heeft gevormd, een patroon dat aansluitingen heeft met onze buurgemeenten. In gedachten zien we een groepje kinderen spelend op weg naar school, veilig gebruikmakend van de Trage Weg. Hier en daar zien we een wandellus, wellicht uitgezet rond een bepaald thema. De wegen, weggetjes, wegels en paden passen op natuurlijke wijze bij de terreinsituatie ter plaatse; ze zien er aantrekkelijk en verzorgd uit. Op diverse plaatsen hebben ze een (hun oude?) naam gekregen. Ze bieden op verschillende manieren ruimte aan wandelaars, fietsers en andere ongemotoriseerde verplaatsingen als antwoord op, in hoofdzaak, de behoeften van lokale gebruikers. De Trage Wegen zijn gekend bij de bevolking en worden door hen gebruikt. Ze worden benut en onderhouden op een manier die aangeeft dat onze Trage Wegen gewaardeerd worden. Kortom we leven in een gemeente waar Trage Wegen “op de kaart staan”!

Om het ’handwerk’ op het gebied van Trage Wegen te leren, startte de werkgroep het ‘Proefproject Landskouter’. Een gebied dat grotendeels samenvalt met de oude gemeente Landskouter, werd gedegen verkend en de resultaten werden weergegeven op een evaluatie kaart. Een goed moment voor de werkgroep om zich met deze kaart bij de gemeente Oosterzele te presenteren.

En, zoals bij de boekdrukkunst, die op twee plaatsen tegelijk werd uitgevonden, was ook de Gemeente precies op dat moment in contact getreden met de Vlaamse Trage Wegen vzw met de uitnodiging tot het opstellen van een Trage Wegen plan voor het Noordelijke gedeelte van het gemeentelijke grondgebied, in feite een uitbreiding van het gebied van het ‘Proefproject’ met Gijzenzele en Moortsele. Sneller dan de groep zich had voorgesteld, was de gemeente bezig met precies dat wat de groep zich ten doel had gesteld: het uitvoeren van een Trage Wegen plan voor Oosterzele door de Gemeente.

In de nieuwe situatie participeren leden van de Werkgroep in de gemeentelijke werkvergaderingen en waren ze ondermeer actief bij het inventariseren van de wegen in het projectgebied. Na de informatieavond voor de bevolking wordt er van de diverse geledingen verwacht dat zij aangeven wat voor hen belangrijk is en waarom. Dit kan door het invullen van een bundel die in principe per weg of wegel ingevuld dient te worden.

Hier doet zich het probleem voor dat het soms moeilijk is om van een bepaalde weg het belang aan te geven als deze niet in een groter verband bekeken wordt.

Daarom heeft Werkgroep, op basis van de Evaluatiekaart van de Gemeente, een kaart gemaakt waarop (vooral) een aantal mogelijke “looplijnen” zijn uitgezet: verbindingslijnen, voor wandelaar of fietser, tussen uit elkaar liggende plaatsen. Bijvoorbeeld een looplijn tussen Gijzenzele en Moorsele of tussen Oosterzele en het Aelmoeseneiebos. De looplijnen zijn zo uitgezet dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van Trage Wegen, en daar waar dat niet mogelijk is, ze de ‘snelle weg’ kiezen. Op deze manier worden de meeste Trage Wegen een schakel in een groter geheel, een schakel die dan ook niet meer gemist kan worden, tenzij er een alternatief voorhanden is. Door het uittekenen van deze looplijnen ontstaat er als vanzelf een netwerk waarin grotere en kleinere lussen zichtbaar worden. Het netwerk wordt hoofdzakelijk gevormd door Buurtwegen uit de Atlas. De bevolking heeft een zeker recht op gebruik ervan, een recht waarvoor ook de Gemeente zich sterk zou dienen te maken! De genoemde lussen lenen zich uitstekend voor een kleine buurtwandeling door de bewoners van het gebied; de wandeling kan gemakkelijk worden uitgebreid door verschillende lussen met elkaar te combineren. De looplijnen geven ook een eerste inzicht in de verbindingen met de buurgemeenten en vormen zo een mogelijke basis voor een later te introduceren netwerk van wandel/fietsknooppunten.

Bekijk de bijgevoegde kaart, sluit uw ogen en stel u voor dat deze looplijnen voor u beschikbaar zijn.

Share

Trage Wegen wandeling in Landskouter op zondag 17 juni

Eind vorig jaar werd in Oosterzele een werkgroep Trage Wegen opgericht. Op de Trage Wegendag van 22 oktober werd een eerste wandeling georganiseerd in Balegem. Nu volgt een tweede editie die zal plaatsvinden in Landskouter, op zondag 17 juni.

De eerste wandeling in oktober vorig jaar in Balegem kwam er op initiatief van Groen! en viel samen met de ‘dag van de trage wegen’, georganiseerd door de gelijknamige vzw. 80 wandelaars deden toen mee. In december 2011 kwam de werkgroep ‘Trage Wegen Oosterzele’ een eerste keer samen en kreeg daarbij hulp van de vzw Trage Wegen. De werkgroep voor Oosterzele telt 12 geëngageerde leden. Behalve Gijzenzele is elke deelgemeente vertegenwoordigd. Landskouter telt zelfs 3 leden. Vertegenwoordigers van de vzw Natuurpunt en van de Wandelclub Land van Rhode bieden hun expertise aan binnen de groep. De gemeente besloot om voorlopig niet deel te nemen aan de werkgroep, maar is wel bereid om te helpen waar mogelijk.

Strategie

De werkgroep wil sensibiliseren rond de kansen van trage wegen. Concreet wil het per seizoen een trage wegen wandeling organiseren in één van de Oosterzeelse deelgemeenten. Het is ook van plan om via de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode een subsidie aan te vragen om zo verhalen te verzamelen van bewoners over hoe wegen vroeger gebruikt werden.

aankondiging van de tweede trage wegen wandeling, in Landskouter op zondag 17 juni

Anderzijds wil de werkgroep zich vergewissen van de juiste situatie op het terrein. Welke trage wegen bestaan nog? Welke zijn voorzien in de Buurtatlas van 1841? Met de hulp van de vzw Trage Wegen wil het een inventaris aanleggen en later eventueel openbare debatten organiseren over hoe de trage wegen in Oosterzele kunnen georganiseerd worden. De algemene doelstelling van de vzw is trouwens om trage wegen te promoten als veilige routes naar school of andere bestemmingen, voor recreatief gebruik (wandelaars, fietsers, ruiters, …) en voor het behoud en ontwikkeling van de natuur.

In de toekomst wil de werkgroep kijken in hoeverre verschillende trage wegen kunnen gekoppeld worden. De Bunkerroute in Oosterzele is hier een mooi voorbeeld van. Die koppeling kan ook verder gaan: zo zou men Moortsele met Scheldewindeke en verder met Balegem kunnen verbinden. Een knooppuntnetwerk van trage wegen (vergelijkbaar met de fietsknooppunten) bestaat reeds in West-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen.

Verrassend parcours

Op zondag 17 juni verzamelen we om 14u45 aan het Franz Van De Velde tuintje naast de kerk. De wandeling langs onverharde paden en landweggetje is ongeveer 5 km lang en zal zo’n 2 uur duren. Onderweg krijgen deelnemers informatie over de plaatselijke toestand. De werkgroep belooft een “verrassend parcours”. Inschrijven hoeft niet.

boom aan de splitsing van de Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

De werkgroep heeft een eigen pagina op de website van de vzw Trage Wegen. Naar aanleiding van de eerste wandeling in oktober vorig jaar publiceerden wij reeds een uitgebreid artikel over de problematiek van trage wegen in de landskouterse post van oktober 2011, zie http://landskouter.be/oud/post68.htm.

Share